نویسنده = شاطریان، محسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-209

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی


2. نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 149-121

محسن شاطریان؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ محمد رضا حسینی