نویسنده = بریمانی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‌های مالی اجتماع ‌محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 228-195

فرامرز بریمانی؛ حمید جلالیان؛ وحید ریاحی؛ مرتضی مهرعلی تبار