نویسنده = ابراهیمی، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-98

قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی؛ هادی رازقی مله هادی رازقی مله