نویسنده = حسینی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 149-121

محسن شاطریان؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ محمد رضا حسینی