نویسنده = باقری بنجار، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-77

حسین صابر دمیرچی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ عبدالرضا باقری بنجار