نویسنده = اکبری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-178

مهسا صادقی نژاد؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین اکبری