نویسنده = کهریزی، کلثوم
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160

محمد امجد زبردست؛ کلثوم کهریزی؛ کمال خالق پناه