نویسنده = تاج الدین، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت‌های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 321-352

نرجس عزیزی؛ رضاعلی محسنی؛ محمد باقر تاج الدین