نویسنده = تولایی، نوین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-225

صفیه خدایاری مطلق؛ محمود شارع پور؛ نوین تولایی