نویسنده = ثمره محسن بیگی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 227-252

حسن دلاکه؛ حسین ثمره محسن بیگی؛ احمد شاهیوندی