نویسنده = اکبری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نظام ترجیحات شغلی دانشجویان

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-154

حسین میرزائی؛ حسین اکبری؛ علی رفیعی