نویسنده = مجدی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-97

مسعود چاری صادق؛ علی اکبر مجدی