نویسنده = محمدزاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 284-307

حمیدرضا محمدزاده؛ ابراهیم حاجیانی