نویسنده = رفیعی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-201

یاسمن رفیعی؛ روزبه میرزائی