نویسنده = موحد مجد، مجید
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز)

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-285

مهران سهراب زاده؛ صدیقه شعاع؛ مجید موحد مجد؛ محسن نیازی