نویسنده = سلمانپور، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-59

مهدی مرادی؛ علی سلمانپور