نویسنده = حیدری سورشجانی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-209

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی