نویسنده = بیرجندی چهارطاقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد)

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-94

فاطمه بیرجندی چهارطاقی؛ مهربان پارسامهر