نویسنده = حبیب‌پور گتابی، کرم
تعداد مقالات: 1
1. الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 231-255

کرم حبیب‌پور گتابی