نویسنده = زارعی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 247-268

آرمان حیدری؛ سیروس احمدی؛ معصومه زارعی