نویسنده = شارع پور، محمود
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-225

صفیه خدایاری مطلق؛ محمود شارع پور؛ نوین تولایی


3. بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-54

محمود شارع‌پور؛ محمد فاضلی؛ الهه اقراریان