نویسنده = ابراهیمی، قربان علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-138

قربان علی ابراهیمی؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ مهدی بولاغی