نویسنده = جانعلیزاده چوب بستی، حیدر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-138

قربان علی ابراهیمی؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ مهدی بولاغی


2. چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-41

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ نادر رازقی؛ معصومه کسائیان


3. اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-41

حیدر جانعلی زاده چوب بستی؛ مصطفی علیزاده