دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 158-9 
4. رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز

صفحه 83-102

محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی؛ محمدرضا انصاری


6. شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز

صفحه 125-150

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی