دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 199-9 
4. نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران

صفحه 107-137

سمیه فریدونی؛ گلنار مهران؛ یزدان منصوریان