دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 312-9 
5. نظام ترجیحات شغلی دانشجویان

صفحه 129-154

حسین میرزائی؛ حسین اکبری؛ علی رفیعی


8. سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان

صفحه 227-252

حسن دلاکه؛ حسین ثمره محسن بیگی؛ احمد شاهیوندی