دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 314-9 
1. تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران

صفحه 9-32

محمد رضا طالبان؛ مهدی رفیعی بهابادی