دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-352 
9. تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان

صفحه 235-260

پریرخ امامی اردستانی؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان