دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-230 
8. شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران

صفحه 203-230

حسین ضابطپور کردی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ علی محمد رضایی؛ ابراهیم صالحی عمران