دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، فروردین 1400، صفحه 7-246 
فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای

صفحه 47-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ راضیه میری؛ محمدرضا کارگر شورکی


تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده‌های تحت پوشش استان تهران

صفحه 83-118

عنایت اسلامی اندارگلی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ منوچهر پهلوان