کلیدواژه‌ها = روش مشارکت عملی
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی

دوره 9، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 81-105

10.22080/ssi.2022.24206.2029

خدیجه حاتمی خلجان؛ مریم قاضی نژاد؛ سوسن باستانی؛ فیروز راد