کلیدواژه‌ها = هویت
رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 83-102

محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی؛ محمدرضا انصاری


شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 125-150

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی