نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی جنسی بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • آزادی علمی آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 267-296]
 • آسیب شناسی تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 129-151]
 • آسیب‌شناسی اجتماعی نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‌نشینی: شاخص توسعه‌ی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 109-132]
 • آسیب‌های اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 97-128]
 • آگاهی رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • آگاهی والدین تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 115-138]
 • آلمان سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • آلمان الزامات استقرار نظام احسان و نیکوکاری(مطالعه موردی: سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 165-188]
 • آمایش سرزمین شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • آمل شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 327-350]
 • آموزش شهروندی بررسی آموزش شهروندی در برنامه درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 131-149]
 • آموزش شهروندی نقش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی‌های شهروندی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 261-287]
 • آموزش شهروندی بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم با تاکید بر ساختار جدید آموزشی 3-3-6 [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 297-324]
 • آموزش صلح تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در اسناد گفتمانی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 59-80]
 • آموزش عالی فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 129-158]
 • آموزش عالی شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • آموزش عالی نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 257-288]
 • آموزش غیررسمی آموزش‌ پنهان مدرسه و تجارب زیسته‌ی دانش‌آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 233-260]
 • آموزش وپرورش تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 207-231]
 • آموزش و پرورش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 63-95]
 • آیین گذار انقلابی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • آنومی اجتماعی تعیین‌‌گرهای اجتماعی و روان‌‌شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 7-34]

ا

 • ابزارهای هنری تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 97-120]
 • ابعاد جمعیت شناختی و اقتصادی اجتماعی مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 91-67]
 • اثرات اجتماعی ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی از دیدگاه کارشناسان (موردمطالعه: شهر آق‌قلا) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 95-113]
 • اثربخشی نقش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی‌های شهروندی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 261-287]
 • اثربخشی جاافتادگی نهادی و اثربخشی آن بر کسب‌وکارهای خانگی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 89-123]
 • اثربخشی مدرسه نقش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی‌های شهروندی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 261-287]
 • اجتماعات محلی ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-160]
 • اجتماع علمی جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • اجتماعی علمی در جامعه شناسی اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-41]
 • اجتماع‌محوری الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 231-255]
 • احساس امنیت موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • احساس امنیت اجتماعی نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 149-121]
 • احساس تعلق موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • احساس تعلق به شهر عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-36]
 • احساس‌ تنهایی بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 109-134]
 • احساس عدالت سیاسی ﺑﺮرﺳﻲ ارتباط اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 36-9]
 • احساس ناتوانی بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-31]
 • اختصاص­دهی بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 189-225]
 • اخراج از کار پدیدارشناسی زندگی پس از اخراج از کارخانه [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 149-174]
 • اخلاقیات شهری تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • اخلاق اجتماعی واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه‌ی موردی: فیلم سینمایی طلا و مس) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • اخلاق اجتماعی مفهوم‌شناسی فردگرایی در ایران و نسبت آن با مفاهیم کلاسیک فردگرایی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 9-30]
 • اخلاق فراعرفی از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 177-206]
 • اخلاق کسب و کار دینداری و اخلاق کسب و کار در بازار (مورد مطالعه شهر بابل) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 175-201]
 • اخلاق متعارف از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 177-206]
 • ادبیات عامیانه‌ی لری تحلیل کیفی نگرش توسعه‌ای در ادبیات عامیانه: با تأکید بر ضرب المثل های لری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-34]
 • ادراک عدالت اجتماعی ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 7-31]
 • ادراک عدالت توزیعی ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 7-31]
 • ادراک عدالت رویه‌ای ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 7-31]
 • ادراک عدالت مراوده‌ای ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 7-31]
 • ایران مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 91-67]
 • ایران ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 181-201]
 • ایران سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • ایرانیان جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • ارائۀ خدمات و پاسخگویی الزامات استقرار نظام احسان و نیکوکاری(مطالعه موردی: سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 165-188]
 • ارزش نسلی مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد و نگرش به پایداری خانواده [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 293-326]
 • ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 155-187]
 • ارزش‌های خانواده بررسی رابطه‌ی تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 159-180]
 • ارزش‌های فردی بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 131-97]
 • ارزش‌های گروهی بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 131-97]
 • ارسال پول سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • ازخود بیگانگی؛ جهانی شدن فرهنگی مطالعه ارتباط شاخص‌های جهانی شدن فرهنگی و از خودبیگانگی زنان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 57-92]
 • ازدواج تفسیر زنان طلاق‌‌گرفته از ازدواج مجدد: مطالعه‌‌ای داده-بنیاد [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 239-256]
 • ازدواج سفید از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 177-206]
 • ازدواج مجدد واکاوی چگونگی مدیریت منابع مالی در خانواده‌های ناتنی، یک نظریه‌‌ی زمینه‌ای [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 131-158]
 • ازدواج مجدد تفسیر زنان طلاق‌‌گرفته از ازدواج مجدد: مطالعه‌‌ای داده-بنیاد [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 239-256]
 • استان‌گیلان مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 167-199]
 • استان گلستان بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 179-151]
 • استان‌های ایران مطالعه‌ی تطبیقی ارتباط دین و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 213-238]
 • استبدادی بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 179-151]
 • استبدادستیزی بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 217-249]
 • اسلام جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • اسناد آموزش و پرورش تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در اسناد گفتمانی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 59-80]
 • اشتغال ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 201-230]
 • اشتغال پذیری پایین فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • اشتغال زنان تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 235-260]
 • اصالت‌زدایی از خانواده برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 41-62]
 • اصلاح طلبی بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 43-77]
 • اصول‌گرایی بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 43-77]
 • اطلاعات ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • اطلاعات شغلی جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 139-178]
 • اعتیاد صنعتی مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • اعتیاد والدین فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر پیدایش کودکان کار و خیابان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 187-215]
 • اعتباریابی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • اعتماد بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 131-97]
 • اعتماد فعالیت‌های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 321-352]
 • اعتماد تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 39-66]
 • اعتماد اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-36]
 • اعتماد اجتماعی بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 191-209]
 • اعتماد اجتماعی بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 287-315]
 • اعتماد اجتماعی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • اعتماد بین قومی مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • اعتماد به نهادهای رسمی بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • اعتماد تعمیم یافته بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 287-315]
 • اعتماد سیاسی مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • اعتماد عام مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • اعتماد نهادی بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • اعتماد نهادی بررسی تأثیر نحوۀ عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه : جوانان شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 77-106]
 • اعتماد نهادی رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 247-268]
 • اعتماد نهادی بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 287-315]
 • اعضای هیئت علمی رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 139-160]
 • افسردگی تبیین جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خود خاموشی در نهاد خانواده‌ (مطالعه موردی زنان و مردان ازدواج کرده‌ی شهر تهران) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 193-159]
 • افغانستانی جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 7-29]
 • افول ارزش‌ها روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • التزام دینی تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 125-147]
 • الزامات نهادی علم جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • الگوی سبک زندگی واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه‌ی موردی: فیلم سینمایی طلا و مس) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • الگوی سیپ تحلیل و ارزشیابی سیاست‌گذاری در زمینه خانواده با تکیه بر طرح شکوفه‌های عشق [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 120-93]
 • امنیت نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 149-121]
 • انتخابات تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی درانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مطالعه موردی تهران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 213-245]
 • انتخاب شغل نظام ترجیحات شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 129-154]
 • انتخاب عقلانی مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 42-9]
 • اینترنت رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • انجمن‌ اعتبار و پس‌انداز بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‌های مالی اجتماع ‌محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 228-195]
 • انجمن‌های مدنی مطالعه‌ی تجربه‌ی ‌زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 63-96]
 • انزوای اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی ارتباطِ انزوای اجتماعی و سلامت معنویِ نابینایان (جامعۀ نابینای شهر شیراز) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 31-58]
 • انسان شناسی درک انسان‌شناختی سرعت به مثابه یک تجربه فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای میان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 231-266]
 • انسجام تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 261-285]
 • انسجام اجتماعی آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 67-94]
 • انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی- درمانی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • انقلاب ایران فرصت نهادی یا فرصت تصوری؟ معرفی و بررسی انتقادی رهیافت تبیینی کورزمن به انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 135-155]
 • انقلاب اسلامی بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • انگیزش شغلی رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 139-160]
 • انواع دینداری ﺑﺮرﺳﻲ ارتباط اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 36-9]
 • انواع شبکه جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 139-178]
 • اوقات فراغت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 33-55]

ب

 • بازار مدل جامعه‌شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 161-189]
 • بازار دینداری و اخلاق کسب و کار در بازار (مورد مطالعه شهر بابل) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 175-201]
 • بازار تاریخی تبریز سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 61-88]
 • بازار دین تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 125-147]
 • بازیافت بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 39-61]
 • بازاندیشی بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 121-148]
 • بازاندیشی تحولات دین‌داری در بین دو نسل از زنان: مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی 4 تهران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 35-57]
 • بازاندیشی به گذشته مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 289-320]
 • بازتعریف هویت اجتماعی مطالعه‌ی تجربه‌ی ‌زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 63-96]
 • بازمانده از تحصیل جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 7-29]
 • بازنمایی واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه‌ی موردی: فیلم سینمایی طلا و مس) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • بازنمایی بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 43-77]
 • باور زنان بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • باورهای فرهنگی آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 267-296]
 • برساخت‌گرایی اجتماعی مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 289-320]
 • بی‌رمقی شغلی مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 152-182]
 • برنامه درسی پنهان آموزش‌ پنهان مدرسه و تجارب زیسته‌ی دانش‌آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 233-260]
 • برنامۀدرسی تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 3-3-6 (مورد مطالعه: کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال تحصیلی 98-97) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 177-199]
 • بعد خانوار بررسی تطبیقی تأثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 39-78]
 • بعد مثبت کیفیت زندگی زناشویی بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 73-94]
 • بعد منفی کیفیت زندگی زناشویی بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 73-94]
 • بیکاری ساختاری فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • بین‌المللی شدن نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 257-288]
 • بهائیت تأسیس و توسعه‌‌ی مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش‌ها [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 109-130]
 • به‌هم‌پیوستگی اجتماعی مطالعه‌ی تطبیقی ارتباط دین و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 213-238]
 • بوردیو سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 9-38]

پ

 • پایبندی به قوانین بررسی تأثیر نحوۀ عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه : جوانان شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 77-106]
 • پایداری شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • پایداری خانواده مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد و نگرش به پایداری خانواده [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 293-326]
 • پاندمی کووید 19 مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • پتانسیل اعتراض سیاسی ارزیابی تجربی نظریه‌های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی موردی شهرستان‌های جنوبی استان تهران [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 135-164]
 • پدیدارشناسی مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • پدیدارشناسی توصیفی پدیدارشناسی زندگی پس از اخراج از کارخانه [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 149-174]
 • پدرسالاری تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • پیش‌بینی کردن مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • پیش‌روی آرام دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 317-347]
 • پویایی ساختار سنی تفاوت‏های ‏استانی سرمایه‌ی انسانی جمعیت در بستر تحولات جمعیتی ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 285-315]
 • پویایی های شبکه جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 139-178]
 • پیوند کار – خانواده واکاوی کیفیِ پیامد‌های اشتغال زنان متأهل و بسترهای تعدیل کننده آن (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر دلوار) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 95-73]
 • پیوندهای اجتماعی ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-160]

ت

 • تاب‌آوری تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب‌های محلی فریدون‌کنار) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 269-291]
 • تاب‌آوری اجتماعی سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 227-252]
 • تاب‌‌آوری اجتماعی شناسایی عوامل مرتبط بر تاب‌‌آوری اجتماعی در شرایط شیوع بیماری کووید- 19 (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر همدان) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 187-212]
 • تاب‌آوری فرهنگی تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب‌های محلی فریدون‌کنار) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 269-291]
 • تابوشکنی مصرف مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • تأخیر در فرزندآوری فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تأسیس و توسعه تأسیس و توسعه‌‌ی مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش‌ها [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 109-130]
 • تامین مالی روستایی بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‌های مالی اجتماع ‌محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 228-195]
 • تبیین سیاسی فرصت نهادی یا فرصت تصوری؟ معرفی و بررسی انتقادی رهیافت تبیینی کورزمن به انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 135-155]
 • تجربه‌ی دانش‌آموزی آموزش‌ پنهان مدرسه و تجارب زیسته‌ی دانش‌آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 233-260]
 • تحصیلات بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 71-93]
 • تحقیقات و فناوری شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 203-230]
 • تحلیل تماتیک آموزش‌ پنهان مدرسه و تجارب زیسته‌ی دانش‌آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 233-260]
 • تحلیل توکویلی فرصت نهادی یا فرصت تصوری؟ معرفی و بررسی انتقادی رهیافت تبیینی کورزمن به انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 135-155]
 • تحلیل روایت پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 149-175]
 • تحلیل روایت فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تحلیل شبکه نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان‌داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 219-252]
 • تحلیل شبکه اجتماعی جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 139-178]
 • تحلیل شبکه‌ی اجتماعی اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-41]
 • تحلیل شبکه استنادی اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-41]
 • تحلیل عاملی انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 256-229]
 • تحلیل گفتمان تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در اسناد گفتمانی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 59-80]
 • تحلیل گفتمان‌ گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • تحلیل محتوا جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • تحلیل محتوا تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 207-231]
 • تحلیل محتوا تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 3-3-6 (مورد مطالعه: کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال تحصیلی 98-97) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 177-199]
 • تحلیل محتوا بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم با تاکید بر ساختار جدید آموزشی 3-3-6 [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 297-324]
 • تحلیل مسیر تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • تحولات جمعیتی تفاوت‏های ‏استانی سرمایه‌ی انسانی جمعیت در بستر تحولات جمعیتی ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 285-315]
 • تحولات دین‌‌داری تحولات دین‌داری در بین دو نسل از زنان: مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی 4 تهران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 35-57]
 • تراکم اخلاقی اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-41]
 • تربیت شهروندی تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 3-3-6 (مورد مطالعه: کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال تحصیلی 98-97) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 177-199]
 • ترجیحات شغلی نظام ترجیحات شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 129-154]
 • تصمیم‌گیری زوجین فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • تصورات کلیشه ای مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • تعادل‌بخشی سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 227-252]
 • تعارضات نهاد خانواده مشکلات نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده مورد مطالعه: رابطه تعارضات والدینی و سلامت روان نوجوانان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 66-37]
 • تعارض ارزشی مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 167-199]
 • تعارض کار- خانواده مرور نظام‌مند مطالعات تعارض کار- خانواده در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 59-84]
 • تعارض وظیفه‌ای بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 131-97]
 • تعاملات همسایگی آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 67-94]
 • تعلق مکانی بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 191-209]
 • تعهد از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 177-206]
 • تعهدسازمانی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 9-38]
 • تعهد سازمانی ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان‌های مردم نهاد: تبیین نقش راهبردیِ رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 157-133]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 63-95]
 • تغییرات مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 9-37]
 • تغییرات سنخ‌شناسی دین‌داری در میان جوانان شهر رشت [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 349-379]
 • تغییرات فرهنگی فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 129-158]
 • تغییر نقش جنسیتی تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • تفاوت جنسیتیِ مذهبی تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • تفاوت‏های استانی تفاوت‏های ‏استانی سرمایه‌ی انسانی جمعیت در بستر تحولات جمعیتی ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 285-315]
 • تفاوت‌های جنسیتی تبیین جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خود خاموشی در نهاد خانواده‌ (مطالعه موردی زنان و مردان ازدواج کرده‌ی شهر تهران) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 193-159]
 • تفکیک زباله از مبدأ بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 39-61]
 • تقاضای بازار بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 39-71]
 • تقاضای‌ فعالانه مسیرهای دین‌دار شدن و ارتباط آن با میزان دین‌داری شهروندان (مورد مطالعه: ساکنان شهر قائم‌شهر) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 325-356]
 • تقاضای‌ منفعلانه مسیرهای دین‌دار شدن و ارتباط آن با میزان دین‌داری شهروندان (مورد مطالعه: ساکنان شهر قائم‌شهر) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 325-356]
 • تکثر مذهبی تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 125-147]
 • تکنیک تاپسیس سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 227-252]
 • تکوین شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • تنهایی اجتماعی پدیدارشناسی زندگی پس از اخراج از کارخانه [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 149-174]
 • تهدید تهدیدات جرایم سازمان‌یافته در جهان امروز [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 293-314]
 • توان‌افزایی ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 201-230]
 • توزیع درآمد تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 33-59]
 • توزیع قدرت بررسی رابطه‌ی انواع جهت‌گیری‌های ارزشی با نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه‌ی موردی: زوجین شهر دوگنبدان) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 153-185]
 • توسعه تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8 [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 109-128]
 • توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی مطالعه‌ی تطبیقی ارتباط دین و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 213-238]
 • توسعه‌ی سیاسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر روند توسعه‌ی سیاسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 61-85]
 • توسعه شایستگی‌های شهروندی نقش اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی‌های شهروندی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 261-287]

ث

 • ثبات مسکونی موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]

ج

 • جاافتادگی سیاسی جاافتادگی نهادی و اثربخشی آن بر کسب‌وکارهای خانگی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 89-123]
 • جاافتادگی نهادی جاافتادگی نهادی و اثربخشی آن بر کسب‌وکارهای خانگی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 89-123]
 • جاذبه‌های مصرف مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • جاذبه و دافعه بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 61-79]
 • جامعه ایرانی طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 284-307]
 • جامعه اسلامی ایرانی برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 41-62]
 • جامعه‌پذیری عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-36]
 • جامعه‌پذیری سیاسی تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 207-231]
 • جامعه‌شناسی انحرافات نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان‌داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 219-252]
 • جامعه‌شناسی دین مطالعه‌ی تطبیقی ارتباط دین و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 213-238]
 • جامعه‌شناسی دینی و علم بومی رابطه‌ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-107]
 • جامعه‌شناسی شهری نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‌نشینی: شاخص توسعه‌ی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 109-132]
 • جامعه شناسی علم اجتماع علمی جامعه شناسی در ایران؛ تراکم اخلاقی یا آنومی؟ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-41]
 • جامعه مخاطره کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • جامعه مدنی بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 43-77]
 • جامعه‌ی مدنی دانشگاه و جامعه: بررسی رابطه‌ی دانشگاه با نهادهای سه‌گانه دولت، صنعت و جامعه‌ی مدنی [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 251-283]
 • جبر بولی بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: مطالعه موردی عمارت‌های متروک شهر بابلسر [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 149-175]
 • جرایم سازمان‌یافته تهدیدات جرایم سازمان‌یافته در جهان امروز [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 293-314]
 • جرائم زیست­محیطی بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 39-71]
 • جرم تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 231-262]
 • جمعیت ایران تفاوت‏های ‏استانی سرمایه‌ی انسانی جمعیت در بستر تحولات جمعیتی ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 285-315]
 • جمعیت نسل تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی‌کاری آن‌ها در میان کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 79-108]
 • جمعیت هلال احمر ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان‌های مردم نهاد: تبیین نقش راهبردیِ رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 157-133]
 • جمع‌گرایی بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 217-249]
 • جین جیکوبز تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • جنس مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 91-67]
 • جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 159-185]
 • جهان زیست بررسی رابطه چرخش زبانی با اندیشه انتقادی هابرماس و کاربست آن در نهاد حوزه عمومیِ ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 263-292]
 • جهان زیست ایرانی جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • جهانی‌شدن فرهنگی تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 97-120]
 • جهانی شدن ها جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • جهت‌گیری‌های ارزشی بررسی رابطه‌ی انواع جهت‌گیری‌های ارزشی با نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه‌ی موردی: زوجین شهر دوگنبدان) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 153-185]
 • جوامع فراصنعتی بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 155-187]
 • جوانی «گذارهای فریزشدة» دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 9-38]
 • جوانان مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 91-67]
 • جوانان سنخ‌شناسی دین‌داری در میان جوانان شهر رشت [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 349-379]
 • جوانان فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • جوانان یاسوج بررسی تأثیر نحوۀ عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه : جوانان شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 77-106]

چ

 • چارچوب نهادی بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 203-233]
 • چالش‌ها تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب‌های محلی فریدون‌کنار) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 269-291]
 • چالش همسازی چالش همسازی: تفسیر زنان از ایفای نقش خانه‌داری [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 87-115]
 • چرایی اجتماعی پنهان سازی هویت ایثارگری چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 9-41]
 • چرخش زبانی بررسی رابطه چرخش زبانی با اندیشه انتقادی هابرماس و کاربست آن در نهاد حوزه عمومیِ ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 263-292]

ح

 • حاشیه‌نشینان نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 149-121]
 • حافظه جمعی بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: مطالعه موردی عمارت‌های متروک شهر بابلسر [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 149-175]
 • حافظه‌ی جمعی حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 159-185]
 • حافظه‌ی دیجیتال حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 159-185]
 • حافظه شهری بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: مطالعه موردی عمارت‌های متروک شهر بابلسر [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 149-175]
 • حس تعلق بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 9-39]
 • حق شهروندی بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم با تاکید بر ساختار جدید آموزشی 3-3-6 [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 297-324]
 • حکمرانی خوب بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • حکمرانی خوب تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 33-59]
 • حکومت‌ مندی تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 39-66]
 • حمایت اجتماعی بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 109-134]
 • حمایت همکاران مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 152-182]
 • حوزه‌ی توزیع قدرت بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی (مورد مطالعه: خانواده‌های ساکن شهر گرگان) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-129]
 • حوزه عمومی تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 231-262]
 • حوزه عمومی بررسی رابطه چرخش زبانی با اندیشه انتقادی هابرماس و کاربست آن در نهاد حوزه عمومیِ ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 263-292]
 • حوزه عمومی تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی درانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مطالعه موردی تهران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 213-245]

خ

 • خاطرات جنگ حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 159-185]
 • خانه مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 167-199]
 • خانه‌داری ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 201-230]
 • خانه‌داری چالش همسازی: تفسیر زنان از ایفای نقش خانه‌داری [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 87-115]
 • خانواده تحلیل و ارزشیابی سیاست‌گذاری در زمینه خانواده با تکیه بر طرح شکوفه‌های عشق [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 120-93]
 • خانواده بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 179-151]
 • خانواده بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خانواده (نمونه موردی: زنان متأهل شهر شیراز) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 71-43]
 • خانواده بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 211-230]
 • خانواده برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 41-62]
 • خانواده چالش همسازی: تفسیر زنان از ایفای نقش خانه‌داری [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 87-115]
 • خانواده تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • خانواده برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • خانواده مرور نظام‌مند مطالعات تعارض کار- خانواده در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 59-84]
 • خانواد‌ه تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 261-285]
 • خانواده‌گرایی تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 235-260]
 • خانواده‌‌ی ناتنی واکاوی چگونگی مدیریت منابع مالی در خانواده‌های ناتنی، یک نظریه‌‌ی زمینه‌ای [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 131-158]
 • خانواده نامتعارف برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 41-62]
 • خانواده‌های نابارور مطالعه‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی زنان در خانواده‌های نابارور شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 41-59]
 • خاورمیانه مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 91-67]
 • خاورمیانه دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 317-347]
 • خدمات "مادی" تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده‌های تحت پوشش استان تهران [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 83-118]
 • خط مشی گذاری عمومی شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 203-230]
 • خلقیات ایرانیان بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 217-249]
 • خودخاموشی تبیین جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خود خاموشی در نهاد خانواده‌ (مطالعه موردی زنان و مردان ازدواج کرده‌ی شهر تهران) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 193-159]
 • خودخواهی مفهوم‌شناسی فردگرایی در ایران و نسبت آن با مفاهیم کلاسیک فردگرایی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 9-30]
 • خودسانسوری ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]

د

 • داده های تابلویی تعیین‌کننده‌های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 99-119]
 • داده‌های تابلویی تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 33-59]
 • دامگاه‌هان تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب‌های محلی فریدون‌کنار) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 269-291]
 • دانش تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 39-66]
 • دانش‌آموزان مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 167-199]
 • دانش‌آموزان زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری الگوی سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه: یک مطالعه‌ی زمینه‌ای در میان معلمان [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 85-108]
 • دانش‌آموزان بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با نگرش نسبت به نوع گذارهای اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر یاسوج) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 107-134]
 • دانشجو نظام ترجیحات شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 129-154]
 • دانشجویان بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 61-79]
 • دانشجویان مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 9-37]
 • دانشجویان دلالت‌های سیاستی نظریه‌های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 317-357]
 • دانشجویان بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 31-59]
 • دانشجویان شاهد چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 9-41]
 • دانشگاه ایرانی فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 129-158]
 • دانشگاه تهران پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 149-175]
 • دانشگاه تهران دانشگاه و جامعه: بررسی رابطه‌ی دانشگاه با نهادهای سه‌گانه دولت، صنعت و جامعه‌ی مدنی [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 251-283]
 • دانشگاه مازندران بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 113-138]
 • دختران نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 107-137]
 • دختران تحولات دین‌داری در بین دو نسل از زنان: مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی 4 تهران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 35-57]
 • درآمد بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 71-93]
 • درآمد حلال مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • درآمدهای نفتی بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 203-233]
 • درماندگی آموخته شده بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-31]
 • دلالت‌های سیاستی دلالت‌های سیاستی نظریه‌های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 317-357]
 • دموکراتیک بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 179-151]
 • دموکراتیک بودن بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خانواده (نمونه موردی: زنان متأهل شهر شیراز) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 71-43]
 • دین مطالعه‌ی تطبیقی ارتباط دین و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 213-238]
 • دین اسلام دینداری و سلامت: بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 127-148]
 • دینداری نهاد دین و امنیت؛ بررسی و سنجش ارتباط میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی در میان ساکنین مناطق حاشیهای شهرستان کاشان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 149-121]
 • دینداری دینداری و اخلاق کسب و کار در بازار (مورد مطالعه شهر بابل) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 175-201]
 • دینداری دینداری و سلامت: بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 127-148]
 • دینداری پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 149-175]
 • دینداری تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • دین داری بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهراهواز) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 240-205]
 • دین داری بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 155-187]
 • دین‌داری سنخ‌شناسی دین‌داری در میان جوانان شهر رشت [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 349-379]
 • دین‌داری تحولات دین‌داری در بین دو نسل از زنان: مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی 4 تهران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 35-57]
 • دینداری غیررسمی دینداری و اخلاق کسب و کار در بازار (مورد مطالعه شهر بابل) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 175-201]
 • دینداری فقهی دینداری و اخلاق کسب و کار در بازار (مورد مطالعه شهر بابل) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 175-201]
 • دهه90 گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • دورة زندگی «گذارهای فریزشدة» دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 9-38]
 • دوره‌ی متوسطه تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 207-231]
 • دولت تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 97-128]
 • دولت دانشگاه و جامعه: بررسی رابطه‌ی دانشگاه با نهادهای سه‌گانه دولت، صنعت و جامعه‌ی مدنی [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 251-283]
 • دولت رانتیر بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 203-233]
 • دولت‌زدگی الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 231-255]
 • دولت ضعیف بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 203-233]

ر

 • رابطه روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • رابطه فرازناشویی بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • رتبه‌بندی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • رسانه رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • رسانه خارجی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 79-98]
 • رسانه داخلی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 79-98]
 • رسانه ها بررسی تأثیر نحوۀ عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه : جوانان شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 77-106]
 • رسانه‌های اجتماعی تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی درانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مطالعه موردی تهران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 213-245]
 • رسانه‌های اجتماعی حافظه‌ی دیجیتال جنگ (مطالعه‌ی موردی: گروه تلگرامی رزمندگان سابق جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 159-185]
 • رسانه‌های اجتماعی نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان‌داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 219-252]
 • رسانه‌های جمعی خارجی تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 97-120]
 • رسانه‌های داخلی و خارجی نهاد خانواده، سبک‌ زندگی و گرایش به حجاب [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 151-175]
 • رشت انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 256-229]
 • رشت بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 121-148]
 • رضایت شغلی ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 7-31]
 • رضایت شغلی ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان‌های مردم نهاد: تبیین نقش راهبردیِ رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 157-133]
 • رضایتمندی بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 191-209]
 • رفاه اقتصادی تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 9-32]
 • رفاه‌طلبی مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 289-320]
 • رفتار مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 9-37]
 • رفتار اقتصادی واکاوی چگونگی مدیریت منابع مالی در خانواده‌های ناتنی، یک نظریه‌‌ی زمینه‌ای [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 131-158]
 • رفتار جمعی ارزیابی تجربی نظریه‌های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی موردی شهرستان‌های جنوبی استان تهران [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 135-164]
 • رفتار زیست محیطی تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 129-151]
 • رفتارهای انحرافی مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 42-9]
 • رفتارهای زیست‌محیطی بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 81-112]
 • رفتارهای فرانقشی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 9-38]
 • رفتارهای مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 9-39]
 • رگرسیون پواسن بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 73-94]
 • رگرسیون چندگانه تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • روابط اجتماعی بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 109-134]
 • روابط بین نسلی: نظام ارزشی مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد و نگرش به پایداری خانواده [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 293-326]
 • روابط پنهان بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • روابط عمومی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • روایت‌پژوهی جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 7-29]
 • روایت نهانی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • روستائیان بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 39-71]
 • روش تطبیقی کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • روش کیفی فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • روش مشارکت عملی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • روشنفکران کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]

ز

 • زباله پراکنی تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 129-151]
 • زیست جهان کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • زمان درک انسان‌شناختی سرعت به مثابه یک تجربه فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای میان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 231-266]
 • زمینه‌ها بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 211-230]
 • زمینه‌های اقتصادی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 61-88]
 • زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 61-88]
 • زن بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خانواده (نمونه موردی: زنان متأهل شهر شیراز) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 71-43]
 • زنان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 33-55]
 • زنان رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • زنان بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 211-230]
 • زنان مطالعه‌ی تجربه‌ی ‌زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 63-96]
 • زنان تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 261-285]
 • زنان ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 201-230]
 • زنان بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 9-39]
 • زنان مطالعه‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی زنان در خانواده‌های نابارور شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 41-59]
 • زنان دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 317-347]
 • زنان تفسیر زنان طلاق‌‌گرفته از ازدواج مجدد: مطالعه‌‌ای داده-بنیاد [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 239-256]
 • زنان خانه‌دار چالش همسازی: تفسیر زنان از ایفای نقش خانه‌داری [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 87-115]
 • زنان شاغل متأهل واکاوی کیفیِ پیامد‌های اشتغال زنان متأهل و بسترهای تعدیل کننده آن (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر دلوار) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 95-73]
 • زندگی دانشجویی جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • زوجین برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]

س

 • سایت‌های شرط‌بندی مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • ساختار جدید آموزشی (3-3-6) بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم با تاکید بر ساختار جدید آموزشی 3-3-6 [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 297-324]
 • ساختار خانوادگی پدرسالار تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • ساختار قدرت بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت نهاد خانواده (نمونه موردی: زنان متأهل شهر شیراز) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 71-43]
 • ساختار قدرت در نهاد خانواده بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی (مورد مطالعه: خانواده‌های ساکن شهر گرگان) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-129]
 • سازماندهی یادگیری شناسایی عوامل مرتبط بر تاب‌‌آوری اجتماعی در شرایط شیوع بیماری کووید- 19 (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر همدان) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 187-212]
 • سازمان‌ مالی اجتماع ‌محور بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‌های مالی اجتماع ‌محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 228-195]
 • سازمان های دولتی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • سازمان‌های غیردولتی الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 231-255]
 • سازمان‌های غیردولتی الزامات استقرار نظام احسان و نیکوکاری(مطالعه موردی: سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 165-188]
 • سازمان‌های مردم نهاد تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 97-128]
 • سیاست آموزش‌عالی بازنمایی تطبیقی چشم‌انداز و سیاست‌های نهاد آموزش‌عالی در هفت کشور جهان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 117-151]
 • سیاست‏ فرهنگی واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه‌ی موردی: فیلم سینمایی طلا و مس) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • سیاست‌گذاری نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 257-288]
 • سیاست‌گذاری اجتماعی الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 231-255]
 • سیاست‌گزاری نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 107-137]
 • سیاست‌های تحکیم خانواده تحلیل و ارزشیابی سیاست‌گذاری در زمینه خانواده با تکیه بر طرح شکوفه‌های عشق [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 120-93]
 • سبک زندگی نهاد خانواده، سبک‌ زندگی و گرایش به حجاب [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 151-175]
 • سبک زندگی بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهراهواز) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 240-205]
 • سبک زندگی بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 81-112]
 • سبک زندگی بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 113-138]
 • سبک زندگی بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 121-148]
 • سبک زندگی دینی بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 113-138]
 • سبک زندگی سلامت محور دینداری و سلامت: بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 127-148]
 • سپهر عمومی کار روشنفکری و جامعه مخاطره:مقایسه‌‌ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 297-320]
 • سرمایة اجتماعی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 9-38]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 79-98]
 • سرمایه اجتماعی رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 139-160]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 63-95]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 97-128]
 • سرمایه اجتماعی فعالیت‌های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 321-352]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 39-66]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 287-315]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 61-88]
 • سرمایه اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه­ی اجتماعی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 115-138]
 • سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر روند توسعه‌ی سیاسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 61-85]
 • سرمایه‌‌ی اجتماعی شناسایی عوامل مرتبط بر تاب‌‌آوری اجتماعی در شرایط شیوع بیماری کووید- 19 (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر همدان) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 187-212]
 • سرمایه اقتصادی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه انسانی تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8 [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 109-128]
 • سرمایه انسانی بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 61-79]
 • سرمایه‌ی انسانی تفاوت‏های ‏استانی سرمایه‌ی انسانی جمعیت در بستر تحولات جمعیتی ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 285-315]
 • سرمایه جنسی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه‌‌ی روان‌‌شناختی تعیین‌‌گرهای اجتماعی و روان‌‌شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 7-34]
 • سرمایه فرهنگی بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 81-112]
 • سرمایه فرهنگی بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی دینی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 113-138]
 • سرمایه‌‌ی فرهنگی تعیین‌‌گرهای اجتماعی و روان‌‌شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 7-34]
 • سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه فرهنگی عینیت یافته بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه فرهنگی نهادی بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • سرمایه­ی فرهنگی و سرمایه­ی اقتصادی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 115-138]
 • سرمایه‌گذاری سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • سطح تحصیلات والدین فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر پیدایش کودکان کار و خیابان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 187-215]
 • سکولاریزاسیون تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 125-147]
 • سلامت اداری رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 247-268]
 • سلامت روان مشکلات نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده مورد مطالعه: رابطه تعارضات والدینی و سلامت روان نوجوانان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 66-37]
 • سلامت معنوی بررسی جامعه‌شناختی ارتباطِ انزوای اجتماعی و سلامت معنویِ نابینایان (جامعۀ نابینای شهر شیراز) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 31-58]
 • سمن‌ها طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • سنت جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • سنتی مذهبی دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 317-347]
 • سنخ‌شناسی سنخ‌شناسی دین‌داری در میان جوانان شهر رشت [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 349-379]
 • سند راهبردی تهدیدات جرایم سازمان‌یافته در جهان امروز [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 293-314]
 • سواد رسانه‌ای زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری الگوی سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه: یک مطالعه‌ی زمینه‌ای در میان معلمان [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 85-108]
 • سوگیری ایدئولوژیک ﺑﺮرﺳﻲ ارتباط اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 36-9]

ش

 • شاخص‌های توسعه‌ی انسانی نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‌نشینی: شاخص توسعه‌ی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 109-132]
 • شاخص­های مطلوبیت فضای شهر بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 189-225]
 • شاخص هرفیندال تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 125-147]
 • شبکه نهادی ‌اجتماعی‌ رسمی بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 109-134]
 • شبکه نهادی اجتماعی غیر رسمی بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه‌های نهادی اجتماعی و تجربه احساس‌ تنهایی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 109-134]
 • شبکه های اجتماعی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر شبکه های اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 79-98]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • شبکه های ماهواره‎ای برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب‌بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 41-62]
 • شرایط اجتماعی فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 139-173]
 • شعر پریان انقلابی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • شغل بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 71-93]
 • شغل نظام ترجیحات شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 129-154]
 • شکار غیر قانونی پرندگان بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 39-71]
 • شمارش قاعده­مند تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی‌کاری آن‌ها در میان کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 79-108]
 • شهر اصفهان سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 227-252]
 • شهر آق­قلا ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی از دیدگاه کارشناسان (موردمطالعه: شهر آق‌قلا) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 95-113]
 • شهربرزک بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 191-209]
 • شهر دوگنبدان بررسی رابطه‌ی انواع جهت‌گیری‌های ارزشی با نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه‌ی موردی: زوجین شهر دوگنبدان) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 153-185]
 • شهرستان بابل بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‌های مالی اجتماع ‌محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 228-195]
 • شهر سمنان مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • شهر شیراز مشکلات نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده مورد مطالعه: رابطه تعارضات والدینی و سلامت روان نوجوانان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 66-37]
 • شهر شیراز مطالعه‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی زنان در خانواده‌های نابارور شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 41-59]
 • شهر قزوین بررسی تحولات ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد GT(مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 7-35]
 • شهرکرمانشاه فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه‌‌ی زمینه ای [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 47-82]
 • شهرهای دانش شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • شهرهای دانشگاهی شهرهای دانش، شهرهای دانشگاهی و مطالعات آمایش سرزمین [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 349-371]
 • شهروندی بررسی آموزش شهروندی در برنامه درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 131-149]
 • شهروندان شهر شیراز دینداری و سلامت: بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در بین شهروندان شهر شیراز [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 127-148]
 • شورش نمادین آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]

ص

 • صلح تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در اسناد گفتمانی آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 59-80]
 • صمد بهرنگی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • صنعت دانشگاه و جامعه: بررسی رابطه‌ی دانشگاه با نهادهای سه‌گانه دولت، صنعت و جامعه‌ی مدنی [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 251-283]
 • صنعتی شدن تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 9-32]

ض

 • ضرب‌المثل‌ها تحلیل کیفی نگرش توسعه‌ای در ادبیات عامیانه: با تأکید بر ضرب المثل های لری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-34]
 • ضریب جینی تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 33-59]

ط

 • طراحی پرسشنامه طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • طرح شکوفه‌های عشق تحلیل و ارزشیابی سیاست‌گذاری در زمینه خانواده با تکیه بر طرح شکوفه‌های عشق [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 120-93]
 • طغیان متنی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • طلاق بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 211-230]
 • طلاق تفسیر زنان طلاق‌‌گرفته از ازدواج مجدد: مطالعه‌‌ای داده-بنیاد [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 239-256]
 • طلاق توافقی بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 121-148]

ظ

 • ظرفیت سازی ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-160]

ع

 • عادت‌واره نهادی سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 9-38]
 • عاملان بازار مسکن کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 179-212]
 • عاملیت الگوی رابطة بین دولت و سازمان‌های غیردولتی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 231-255]
 • عاملیت دیوارهایی که ترک می‌خورند: پیش‌روی آرام عاملیت زنان، مطالعه‌ی موردی زنان ترکیه و ایران [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 317-347]
 • عدالت توزیعی مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 152-182]
 • عدالت رویه‌ای مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 152-182]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 63-95]
 • عدالت سیاسی ﺑﺮرﺳﻲ ارتباط اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ با نوع دینداری و سوگیری ایدئولوژیک [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 36-9]
 • عدالت فضایی تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • عرضه فعالانه مسیرهای دین‌دار شدن و ارتباط آن با میزان دین‌داری شهروندان (مورد مطالعه: ساکنان شهر قائم‌شهر) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 325-356]
 • عرضه ‌منفعلانه مسیرهای دین‌دار شدن و ارتباط آن با میزان دین‌داری شهروندان (مورد مطالعه: ساکنان شهر قائم‌شهر) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 325-356]
 • عرفی شدن تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 9-32]
 • عرفی شدن ذهنی بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 31-59]
 • عرفی شدن عینی بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 31-59]
 • عرفی‌گرایی بررسی رابطه‌ی تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 159-180]
 • عقلانیت تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 235-260]
 • علی شریعتی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • علم دینی رابطه‌ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-107]
 • علم‌گرایی تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 9-32]
 • علوم اجتماعی رابطه‌ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-107]
 • علوم اجتماعی ایرانی رابطه‌ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-107]
 • عمارت‌های فراموش شده بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: مطالعه موردی عمارت‌های متروک شهر بابلسر [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 149-175]
 • عملکرد خانواده" تاثیر خدمات انجمن حمایت زندانیان بر عملکرد خانواده‌های تحت پوشش استان تهران [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 83-118]
 • عملکرد دادگاه ها بررسی تأثیر نحوۀ عملکرد سازمان‌های رسمی بر اعتماد نهادی شهروندان (مورد مطالعه : جوانان شهر یاسوج) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 77-106]
 • عملکرد والدین تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 115-138]
 • عوامل اجتماعی- فرهنگی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 39-61]
 • عوامل اجتماعی- فرهنگی و روانی مطالعه‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی زنان در خانواده‌های نابارور شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 41-59]
 • عوامل جامعه‌شناختی بررسی جامعه‌شناختی ارتباطِ انزوای اجتماعی و سلامت معنویِ نابینایان (جامعۀ نابینای شهر شیراز) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 31-58]
 • عوامل خانوادگی بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با نگرش نسبت به نوع گذارهای اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر یاسوج) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 107-134]
 • عوامل نهادی تعیین‌کننده‌های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 99-119]

غ

 • غرب جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • غشّ در معامله مدل جامعه‌شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 161-189]

ف

 • فایده‌مندی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-36]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر پیدایش کودکان کار و خیابان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 187-215]
 • فرازناشویی روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • فراموشی جمعی بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: مطالعه موردی عمارت‌های متروک شهر بابلسر [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 149-175]
 • فرایندی و اجتماعی بررسی ارتباط ارزش های گروهی، تعارض و اعتماد سازمانی با نقش تعدیل‌گری گشودگی ارتباط [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 131-97]
 • فریب پنهانی مدل جامعه‌شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 161-189]
 • فردگرایی تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 235-260]
 • فردگرایی افقی بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 31-59]
 • فردگرایی خودخواهانه مفهوم‌شناسی فردگرایی در ایران و نسبت آن با مفاهیم کلاسیک فردگرایی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 9-30]
 • فردگرایی عمودی بررسی نقش فردگرایی در عرفی شدن ساختار و ذهنیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 31-59]
 • فرصت مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 42-9]
 • فرصت تصوری فرصت نهادی یا فرصت تصوری؟ معرفی و بررسی انتقادی رهیافت تبیینی کورزمن به انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 135-155]
 • فرصت‌ها تحلیلی بر چالش‌ها و آسیب‌پذیری تاب‌آوری فرهنگی در اجتماع بومی(مطالعه موردی تالاب‌های محلی فریدون‌کنار) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 269-291]
 • فرصت‌های نهادی فرصت نهادی یا فرصت تصوری؟ معرفی و بررسی انتقادی رهیافت تبیینی کورزمن به انقلاب اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 135-155]
 • فرهنگ برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • فرهنگ بومی""زیست بوم""تئوری فرهنگی""مدل گرید_گروپ" گسست فرهنگ بومی و محیط زیست تحلیلی برگسست فرهنگ بومی و زیست-بوم در استان مازندران (با توجه به تئوری فرهنگی مبتنی بر مدل گرید- گروپ) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 203-181]
 • فرهنگ دانشگاهی جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • فیس‌بوک شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • فضا دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • فضای داخلی تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 231-262]
 • فضای فرهنگی تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 97-120]
 • فضای مجازی تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 231-262]
 • فعالیت­های روزمره بازار و جرائم زیست ‌محیطی: تبیین شکار غیرقانونی پرندگان در فریدونکنار [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 39-71]
 • فعالیت های فراغت بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهراهواز) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 240-205]
 • فقر بررسی تطبیقی تأثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 39-78]
 • فلیم سینمایی واکاوی اخلاق اجتماعی در نهاد خانواده (مطالعه‌ی موردی: فیلم سینمایی طلا و مس) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ نوگرایی؛ هویت اجتماعی جدید مطالعه ارتباط شاخص‌های جهانی شدن فرهنگی و از خودبیگانگی زنان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 57-92]
 • فوتبال مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 139-166]

ق

 • قانون‌گرایی بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 81-112]
 • قانون‌گریزی بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 217-249]
 • قدرت تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران با کاربست اندیشه های میشل فوکو [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 39-66]
 • قدرت تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 261-285]
 • قرارداد رژی بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه‌ی رژی (بررسی سه مصداق جمع‌گرایی، استبدادستیزی و قانون‌گریزی) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 217-249]
 • قصد رفتار آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 67-94]
 • قصد فرزندآوری بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 73-94]
 • قصۀ پریان انقلابی آیین گذار انقلابی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقلاب [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 189-217]
 • قمار آنلاین مطالعه پدیدارشناختی تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 233-252]
 • قوم ترک شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • قوم مداری مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]

ک

 • کار نظام ترجیحات شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 129-154]
 • کار مرور نظام‌مند مطالعات تعارض کار- خانواده در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 59-84]
 • کارایی انرژی برق رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه‌جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • کارکرد نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 257-288]
 • کتاب‌های درسی بررسی آموزش شهروندی در برنامه درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 131-149]
 • کتاب‌های درسی علوم اجتماعی تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 207-231]
 • کردستان تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر روند توسعه‌ی سیاسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 61-85]
 • کسب وکار خانگی جاافتادگی نهادی و اثربخشی آن بر کسب‌وکارهای خانگی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 89-123]
 • کشورهای اسلامی گروه D8 تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8 [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 109-128]
 • کشورهای اسلامی گروه دی 8 تعیین‌کننده‌های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 99-119]
 • کیفیت زندگی مطالعه‌ی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی زنان در خانواده‌های نابارور شهر شیراز [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 41-59]
 • کیفیت زندگی زناشویی بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 73-94]
 • کیفیت‌ زندگی زنان بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 71-93]
 • کیفیت نهادها بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد به نهادهای رسمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 35-54]
 • کلان‌داده نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان‌داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 219-252]
 • کلیشه‌های جنسیتی بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 9-39]
 • کنش ارتباطی مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]
 • کنش ارتباطی بررسی رابطه چرخش زبانی با اندیشه انتقادی هابرماس و کاربست آن در نهاد حوزه عمومیِ ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 263-292]
 • کنش جمعی ارزیابی تجربی نظریه‌های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی موردی شهرستان‌های جنوبی استان تهران [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 135-164]
 • کنشگران نهادی کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 179-212]
 • کودک آزاری تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آگاهی و عملکرد والدین نسبت به مسئله‌ی کودک آزاری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 115-138]
 • کودکان کار و خیابان فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر پیدایش کودکان کار و خیابان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 187-215]
 • کودکان مهاجر جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 7-29]

گ

 • گذار به بزرگسالی «گذارهای فریزشدة» دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 9-38]
 • گذارهای اجتماعی بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با نگرش نسبت به نوع گذارهای اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر یاسوج) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 107-134]
 • گذارهای فریزشده «گذارهای فریزشدة» دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 9-38]
 • گرایش بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 121-148]
 • گرایش به ارتکاب جرم تعیین‌‌گرهای اجتماعی و روان‌‌شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 7-34]
 • گرایش به حجاب نهاد خانواده، سبک‌ زندگی و گرایش به حجاب [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 151-175]
 • گرایش زنان متأهل به طلاق بررسی جامعه‌شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طلاق در شهر همدان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 211-232]
 • گراندد تئوری ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 181-201]
 • گردشگری ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی از دیدگاه کارشناسان (موردمطالعه: شهر آق‌قلا) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 95-113]
 • گردشگران تحلیل آسیب شناسانه رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی در میان گردشگران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 129-151]
 • گردشگری فرهنگی ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 181-201]
 • گردشگری موسیقی ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 181-201]
 • گرگان بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی (مورد مطالعه: خانواده‌های ساکن شهر گرگان) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-129]
 • گرگان تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • گسست ارزش‌های بین نسلی مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 289-320]
 • گفتمان‌های متخاصم گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • گلستان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 63-95]
 • گونه شناسی از اخلاق متعارف تا اخلاق فراعرفی؛ گونه شناسی تجربه تعهد در ازدواج سفید [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 177-206]

ل

 • لرستان تحلیل کیفی نگرش توسعه‌ای در ادبیات عامیانه: با تأکید بر ضرب المثل های لری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-34]

م

 • مادران تحولات دین‌داری در بین دو نسل از زنان: مطالعه‌ی موردی: زنان منطقه‌ی 4 تهران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 35-57]
 • مازندران تأسیس و توسعه‌‌ی مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش‌ها [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 109-130]
 • ماهواره رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • مجلس دهم تحلیل جامعه شناختی نقش رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه حوزه عمومی درانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، مطالعه موردی تهران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 213-245]
 • محیط زیست بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 39-61]
 • محلات سیزده‌گانه اردبیل بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 9-39]
 • محلات شهری بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 9-39]
 • مخاطره روابط فرازناشویی و بسترهای آن: مطالعه‌ای‌ کیفی در شهر رشت [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 273-296]
 • مدارس تأسیس و توسعه‌‌ی مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش‌ها [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 109-130]
 • میدان آموزش سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 9-38]
 • مدیریت بدن نهاد خانواده، سبک‌ زندگی و گرایش به حجاب [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 151-175]
 • مدیریت بدن بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهراهواز) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 240-205]
 • مدیریت شهری شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 327-350]
 • مدیریت منابع مالی واکاوی چگونگی مدیریت منابع مالی در خانواده‌های ناتنی، یک نظریه‌‌ی زمینه‌ای [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 131-158]
 • مدرسه مطالعه کیفی تعارض ارزشی بین نهادهای اجتماعی خانه و مدرسه (مورد مطالعه: دانش آموزان استان گیلان) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 167-199]
 • مدرنیتة متأخر «گذارهای فریزشدة» دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 9-38]
 • مدرنیته طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 284-307]
 • مدرنیته تبیین رابطه مدرنیته و خانواده‌گرایی در شهر اصفهان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 235-260]
 • مدرنیته تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 261-285]
 • مدرنیسم تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • مدل مدل جامعه‌شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 161-189]
 • مدل پارادایمی مطالعه جامعه‌شناختی ارزش‌های بین نسلی (مطالعه موردی: ساکنان شهرستان رودبار جنوب بر اساس نظریه زمینه‌ای) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 289-320]
 • مذهب برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • مردان واکاوی چگونگی مدیریت منابع مالی در خانواده‌های ناتنی، یک نظریه‌‌ی زمینه‌ای [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 131-158]
 • مردانگی تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • مرور نظام‌مند مرور نظام‌مند مطالعات تعارض کار- خانواده در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 59-84]
 • میزان تحقق حق به شهر بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 189-225]
 • میزان دینی‌بودن پژوهشی جامعه‌شناختی درباره تأثیر دینی‌بودن و نوع مذهب برمشارکت سیاسی در ایران : یک تحلیل کلان‌نگر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 253-283]
 • مزمزه واقعیت زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری الگوی سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه: یک مطالعه‌ی زمینه‌ای در میان معلمان [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 85-108]
 • مسیرهای‌ دین‌داری مسیرهای دین‌دار شدن و ارتباط آن با میزان دین‌داری شهروندان (مورد مطالعه: ساکنان شهر قائم‌شهر) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 325-356]
 • مسنر و روزنفلد دلالت‌های سیاستی نظریه‌های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 317-357]
 • مسؤلیت پذیری اجتماعی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی: آزمون نقش میانجی مسؤلیت پذیری اجتماعی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 9-38]
 • مسئولیت بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 33-55]
 • مسئولیت اجتماعی نظام بانکی فعالیت‌های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 321-352]
 • مسئولیت شهروندی بررسی آموزش شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم با تاکید بر ساختار جدید آموزشی 3-3-6 [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 297-324]
 • مشارکت بررسی و تحلیل میزان مشارکت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی: شهر برزک) [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 191-209]
 • مشارکت فعالیت‌های داخلی و خارجی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 321-352]
 • مشارکت شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 327-350]
 • مشارکت اجتماعی بررسی رابطه ی ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان استان گلستان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 179-151]
 • مشارکت اجتماعی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • مشارکت در شهر بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 189-225]
 • مشارکت ذی‌نفعان ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-160]
 • مشارکت سیاسی پژوهشی جامعه‌شناختی درباره تأثیر دینی‌بودن و نوع مذهب برمشارکت سیاسی در ایران : یک تحلیل کلان‌نگر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 253-283]
 • مشارکت شهروندی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندی در مشهد [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 7-36]
 • مشارکت شهروندی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 39-61]
 • مشارکت شهروندی شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 327-350]
 • مشارکت مدنی مطالعه‌ی تجربه‌ی ‌زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 63-96]
 • مشکلات طراحی و اعتباریابی پرسشنامه‌ی سنجش مشکلات سمن‌های حوزۀ مسائل اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 81-105]
 • مشهد جبر چند ساحتی و بازماندگی انتخابی؛ مطالعه کیفی فرآیند بازماندگی از تحصیل کودکان افغانستانی ساکن در شهر مشهد [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 7-29]
 • مصرف رسانه بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 155-187]
 • مصرف فرهنگی بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی (مورد مطالعه: زنان شهراهواز) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 240-205]
 • مطالعات مردان تفسیر مردان از تغییر نقش خود در خانواده: یک مطالعه داده بنیاد [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 141-158]
 • مطالعه تجربی تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی‌کاری آن‌ها در میان کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 79-108]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی تأثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 39-78]
 • مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی تطبیقی چشم‌انداز و سیاست‌های نهاد آموزش‌عالی در هفت کشور جهان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 117-151]
 • مطالعه ملی ـ مقطعی پژوهشی جامعه‌شناختی درباره تأثیر دینی‌بودن و نوع مذهب برمشارکت سیاسی در ایران : یک تحلیل کلان‌نگر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 253-283]
 • مطبوعات بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 43-77]
 • مطبوعات گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • معیارهای بیرونی انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 256-229]
 • معیارهای درونی انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 256-229]
 • معیارهای همسرگزینی انتخاب همسر و معیارهای آن: مطالعه‌ای در بین مردان و زنان ازدواج کرده‌ی شهر رشت [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 256-229]
 • معلمان واکاوی کیفیِ پیامد‌های اشتغال زنان متأهل و بسترهای تعدیل کننده آن (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر دلوار) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 95-73]
 • معلمان سیر نزولی عادت‌واره نهادی معلمان (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 9-38]
 • معلمان دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • معلمان زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری الگوی سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه: یک مطالعه‌ی زمینه‌ای در میان معلمان [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 85-108]
 • معلولیت بررسی جامعه‌شناختی ارتباطِ انزوای اجتماعی و سلامت معنویِ نابینایان (جامعۀ نابینای شهر شیراز) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 31-58]
 • معنویت مدرن تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 7-26]
 • مقاومت مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 139-166]
 • مقصد درک انسان‌شناختی سرعت به مثابه یک تجربه فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای میان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 231-266]
 • مکان بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 9-39]
 • مکان درک انسان‌شناختی سرعت به مثابه یک تجربه فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای میان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 231-266]
 • منابع دردسترس مطالعه‌ی تجربه‌ی ‌زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 63-96]
 • منابع طبیعی تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8 [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 109-128]
 • مناطق حاشیه‌نشین ایلام نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‌نشینی: شاخص توسعه‌ی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 109-132]
 • منافع جمعی مفهوم‌شناسی فردگرایی در ایران و نسبت آن با مفاهیم کلاسیک فردگرایی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 9-30]
 • منافع و هزینه‌های فرزند بررسی رابطه‌ی تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 159-180]
 • منفعت کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 179-212]
 • مهاجرت بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین‌المللی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 61-79]
 • مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 9-39]
 • مواد مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 9-37]
 • موسیقی مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 139-166]
 • موسیقی فولکلور ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری موسیقی فولکلور بر جوامع محلی از دیدگاه کارشناسان (موردمطالعه: شهر آق‌قلا) [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 95-113]
 • موسیقی مقامی ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 181-201]
 • موقعیت منزلتی محله موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • موقعیت نابرابر زنان در خانواده بررسی جامعه شناختی اثرات مواجهه با کلیشه‌های جنسیتی بر موقعیت نابرابر زنان در خانواده (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 9-39]
 • مؤلفه­های شهروندی تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 3-3-6 (مورد مطالعه: کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال تحصیلی 98-97) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 177-199]

ن

 • نابرابری اقتصادی تحلیلی بولی و کلان‌نگر از عرفی شدن در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 9-32]
 • نابسامان بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 211-230]
 • نابینایان بررسی جامعه‌شناختی ارتباطِ انزوای اجتماعی و سلامت معنویِ نابینایان (جامعۀ نابینای شهر شیراز) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 31-58]
 • نیاز منفعت‌گرایانه مطالعه جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 42-9]
 • ناکامی اجتماعی بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-31]
 • ناهمسان همسری برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 373-397]
 • نبود جای پارک خودرو تحلیل جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو و اخلاقیات مرتبط با آن [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 253-272]
 • نخبگان سیاسی مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]
 • نرخ بی­کاری تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تأثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی‌کاری آن‌ها در میان کشورهای مختلف [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 79-108]
 • نرخ رأی‌دهی پژوهشی جامعه‌شناختی درباره تأثیر دینی‌بودن و نوع مذهب برمشارکت سیاسی در ایران : یک تحلیل کلان‌نگر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 253-283]
 • نسل بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 155-187]
 • نظام احسان و نیکوکاری الزامات استقرار نظام احسان و نیکوکاری(مطالعه موردی: سازمان‌های غیر‌دولتی آلمان) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 165-188]
 • نظام آموزشی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • نظام آموزشی 3-3-6 تحلیل جایگاه مفاهیم تربیت شهروندی در برنامۀ درسی نظام آموزشی 3-3-6 (مورد مطالعه: کتاب‌های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی سال تحصیلی 98-97) [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 177-199]
 • نظام آموزش عالی شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 203-230]
 • نظام آموزش‌عالی ایران آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 267-296]
 • نظریة ترجیح ریسک تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • نظریة قدرت-کنترل تفاوت جنسیتی در دینداری و نظریة قدرت-کنترل [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 119-139]
 • نظریه انتقادی بررسی رابطه چرخش زبانی با اندیشه انتقادی هابرماس و کاربست آن در نهاد حوزه عمومیِ ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 263-292]
 • نظریه‌پردازی بومی نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 107-137]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 107-137]
 • نظریه زمینه­ای چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 9-41]
 • نظریه زمینه‌ای کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 179-212]
 • نظریه زمینه‌ای مطالعه فرایند برساخت الگوی تعاملی فرد- خانواده- جامعه و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر سمنان [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 175-209]
 • نظریه‌ی زمینه‌ای زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری الگوی سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه: یک مطالعه‌ی زمینه‌ای در میان معلمان [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 85-108]
 • نظریه کنش عقلانی آزمون تجربی تئوری کنش عقلانی در تبیین تعاملات همسایگی/(موردمطالعه: جامعه شهری یزد) [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 67-94]
 • نظریۀ شبکه ماروین کرون نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان‌داده و تحلیل شبکه:مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 219-252]
 • نفوذ تهدیدات جرایم سازمان‌یافته در جهان امروز [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 293-314]
 • نقش‌های جنسیتی تبیین جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خود خاموشی در نهاد خانواده‌ (مطالعه موردی زنان و مردان ازدواج کرده‌ی شهر تهران) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 193-159]
 • نقش‌های جنسیتی چالش همسازی: تفسیر زنان از ایفای نقش خانه‌داری [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 87-115]
 • نگرش مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 9-37]
 • نگرش بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 287-315]
 • نگرش بررسی رابطۀ عوامل خانوادگی با نگرش نسبت به نوع گذارهای اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم شهر یاسوج) [دوره 9، شماره 20، 1401، صفحه 107-134]
 • نگرش به فرزند بررسی رابطه‌ی تمایل به ارزش‌های عرفی و نگرش به فرزند [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 159-180]
 • نگرش توسعه‌ای تحلیل کیفی نگرش توسعه‌ای در ادبیات عامیانه: با تأکید بر ضرب المثل های لری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-34]
 • نگرش خانواده بررسی رابطه‌ی انواع جهت‌گیری‌های ارزشی با نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه‌ی موردی: زوجین شهر دوگنبدان) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 153-185]
 • نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی بررسی رابطه بین ساختار قدرت در نهاد خانواده با نگرش نسبت به سبک زندگی اسلامی (مورد مطالعه: خانواده‌های ساکن شهر گرگان) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-129]
 • نگرش نسلی مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افراد و نگرش به پایداری خانواده [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 293-326]
 • نمایش عمومی دیالکتیک سوژه و فضا: زنانِ معلم در فضاهای رسمی و غیر رسمی (مورد مطالعه: معلمان شهر کامیاران) [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 63-88]
 • نهاد مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]
 • نهاد نقش‌آفرینان سیاست‌گذاری بین‌المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن‌‌آوری ایران (کارکردها، نهادها) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 257-288]
 • نهاد اجتماعی ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان‌های مردم نهاد: تبیین نقش راهبردیِ رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 157-133]
 • نهاد اجتماعی مرور نظام‌مند مطالعات تعارض کار- خانواده در ایران [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 59-84]
 • نهادآموزش بازنمایی تطبیقی چشم‌انداز و سیاست‌های نهاد آموزش‌عالی در هفت کشور جهان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 117-151]
 • نهاد آموزش عالی نظریه تواناسازی زنان در نهاد آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 107-137]
 • نهاد آموزش و پرورش بررسی آموزش شهروندی در برنامه درسی آشکار نهاد آموزش رسمی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 131-149]
 • نهاد پزشکی مطالعه‌‌ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه‌‌های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید 19 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 187-215]
 • نهاد خانواده بررسی کیفیت‌ زندگی زنان متاهل در چارچوب نهاد خانواده [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 71-93]
 • نهاد خانواده بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 33-55]
 • نهاد خانواده تبیین جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی با تاکید بر مفهوم خود خاموشی در نهاد خانواده‌ (مطالعه موردی زنان و مردان ازدواج کرده‌ی شهر تهران) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 193-159]
 • نهاد دانشگاه جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-69]
 • نهاد دانشگاه بازنمایی تطبیقی چشم‌انداز و سیاست‌های نهاد آموزش‌عالی در هفت کشور جهان [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 117-151]
 • نهادینه شدن اصول سازمانی رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 247-268]
 • نهادها تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8 [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 109-128]
 • نهادهای اجتماعی ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه‌ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-160]
 • نهادهای اجتماعی بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاست‌گذاری‌های دولت در نهاد بوروکراسی: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 203-233]
 • نهادهای­اجتماعی جاافتادگی نهادی و اثربخشی آن بر کسب‌وکارهای خانگی [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 89-123]
 • نهادهای آموزشی تأسیس و توسعه‌‌ی مدارس بهایی مازندران در تاریخ معاصر ایران؛ فرایند و واکنش‌ها [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 109-130]
 • نهادهای پزشکی بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 7-31]
 • نهادهای حاکمیتی ارائه الگوی پارادایمی خودسانسوری در نهادهای حاکمیّتی ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 321-347]
 • نهادهای مدنی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر روند توسعه‌ی سیاسی (مطالعه‌ی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران) [دوره 7، شماره 16، 1399، صفحه 61-85]
 • نوجوان مشکلات نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده مورد مطالعه: رابطه تعارضات والدینی و سلامت روان نوجوانان [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 66-37]
 • نوجوانان ایرانی تاملی بر فضا و جرم: جهت‌گیری فضای عمومی، خصوصی و مجازی در ایران [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 231-262]
 • نورآباد ممسنی رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 247-268]
 • نوع سازمان مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 152-182]
 • نوع مذهب پژوهشی جامعه‌شناختی درباره تأثیر دینی‌بودن و نوع مذهب برمشارکت سیاسی در ایران : یک تحلیل کلان‌نگر [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 253-283]
 • نوگرایی جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 61-84]
 • نوگروی دینی پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 149-175]

و

 • وزارت علوم شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 203-230]
 • ویژگی‌های اجتماعی سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 227-252]
 • وضعیت فساد گفتمان‌های متخاصم در شکل‌گیری و تداوم وضعیت فساد در نهاد رسانه تحلیل مطبوعات ایران دهه 90 [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 217-246]
 • وفاق ارزشی مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]
 • وفاق عاطفی مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]
 • وفاق هنجاری مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 43-76]

ه

 • هانری­لوفور بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 189-225]
 • هدیه سنخ‌شناسی و دلایل تعاملات اقتصادی مهاجران ایرانی در آلمان با ایران [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 115-138]
 • همدان شناسایی عوامل مرتبط بر تاب‌‌آوری اجتماعی در شرایط شیوع بیماری کووید- 19 (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر همدان) [دوره 9، شماره 19، 1401، صفحه 187-212]
 • همکاری علمی جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی [دوره 5، شماره 12، 1397، صفحه 139-178]
 • همگونی موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان مناطق شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • هویت رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • هویت شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • هویت بررسی و تحلیل هویت محلات شهری با تاکید بر حس تعلق به مکان (مورد مطالعه: محلات سیزده‌گانه حاشیه شهر اردبیل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 9-39]
 • هویت بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت اجتماعی شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک و تغییرات هویت اجتماعی جوانان شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • هویت برنامه‌دار بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت دینی رسانه‌های جمعی جهانی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • هویت دینی پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 15، 1399، صفحه 149-175]
 • هویت دوگانه آموزش‌ پنهان مدرسه و تجارب زیسته‌ی دانش‌آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 233-260]
 • هویت زنان فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 129-158]
 • هویت سازمانی رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 139-160]
 • هویت فرهنگی شناسایی و اولویت‌‌بندی عناصر هویت فرهنگی در تکوین و پایداری هویت قوم ترک [دوره 8، شماره 18، 1400، صفحه 89-113]
 • هویت قومی مطالعه‌ی جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • هویت مدرن طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران [دوره 4، شماره 9، 1396، صفحه 284-307]
 • هویت مدرن فرایند تحول هویت اجتماعی زنان در تجربه گفتمانی نهاد دانشگاه (مورد مطالعه: زنان متاهل،‌ شاغل و دانشجو) [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 129-158]
 • هویت مشروعت‌بخش بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت مقاومتی بررسی هویت سیاسی و فرهنگی جوانان دهه‌‌ های اول و چهارم انقلاب اسلامی ایران(مطالعه‌‌ی موردی: شهرستان بابلسر) [دوره 8، شماره 17، 1400، صفحه 27-46]
 • هویت ملی مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 139-166]
 • هویت ملی تأثیر ابعاد جهانی شدن فرهنگی بر احساس هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان بابل) [دوره 6، شماره 14، 1398، صفحه 97-120]

ی

 • یأس اجتماعی پدیدارشناسی زندگی پس از اخراج از کارخانه [دوره 6، شماره 13، 1398، صفحه 149-174]
 • یزد بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 4، شماره 10، 1396، صفحه 81-112]