ارتقاء امتیاز نشریه از ۶۷۵ در سال ۹۸ به ۷۷۴ در سال ۹۹