ارتقای ضریب تأثیر مجله در ISC

ضریب تأثیر مجله در ISC از مقدار  ۰/۲۸۹ به ۰/۴۴۰ افزایش یافته است.