داوران سال ۱۴۰۰

 

     نام خانوادگی            نام                       پست الکترونیکی                                                       سمت / سازمان

اعظم زاده منصوره maazadeh@yahoo.com دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا (س)
افراسیابی حسین hafrasiabi@yazd.ac.ir دانشگاه یزد -گروه جامعه شناسی
پارسامهر مهربان parsamehr@yazd.ac.ir دانشگاه یزد
جانعلیزاده چوب بستی حیدر hjc@umz.ac.ir دانشگاه مازندران
حاجیانی ابراهیم ebhajiani@gmail.com عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک
حسنی محمد رضا mohammadreza.hasani63@yahoo.com دانشگاه مازندران
حسنی سید قاسم g.hassani@umz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حلاج زاده هدا hhz_72@yahoo.com گروه علوم اجتماعی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حیدری آرمان alheidari2011@yu.ac.ir دانشگاه یاسوج
ذاکر صالحی غلامرضا rsalehi514@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
رازقی نادر razeghi@umz.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رضی داود razi@umz.ac.ir دانشگاه مازندران
شارع پور محمود sharepour@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
صدیقی کسمایی مینو minoosedighi.k@gmail.com تخصص: جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی تاریخی و انسان شناسی شهری
علیوردی نیا اکبر aliverdinia@umz.ac.ir دانشگاه مازندران
عنایت حلیمه henayat@rose.shirazu.ac.ir دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده‌ی مسئول)
فرزبد محمد مهدی mahdifarzbod@yahoo.com دانشگاه مازندران
فیروزجائیان علی اصغر firozjayan@gmail.com دانشگاه مازندران
قدسی علی محمد mamghodsi@yahoo.com عضوهیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا
کنعانی محمد امین kanani@guilan.ac.ir هیئت علمی / دانشگاه گیلان
لطفی صدیقه s.lotfi@umz.ac.ir عضو هیات علمی
محدثی حسن mohaddesi2011@gmail.com عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
مدیری فاطمه fateme.modiri@gmail.com هیئت علمی گروه مطالعات خانواده، موسسه تحقیقات جمعیت کشور
معمار رحمت اله r.memar@yahoo.com دانشگاه مازندران
موحد مجد مجید mmovahed@rose.shirazu.ac.ir استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
یعقوبی علی aliyaghoobi2002@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه