نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیر عملکرد مناسب دادگاه ها بالاترین همبستگی مثبت و مستقیم را با میزان اعتماد به نهادهای سیاسی و غیر سیاسی داشته است. همبستگی متغیرهای میزان عدم پایبندی به قوانین، احساس افزایش جرایم اجتماعی، رواج پارتی بازی و رسانه های خارجی با هر دو نوع اعتماد، منفی و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهای پیش گفته توانسته اند 42 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای سیاسی، و متغیرهای عملکرد مناسب دادگاه ها و میزان عدم پایبندی به قوانین توانسته اند 21 درصد از اعتماد به نهادهای غیرسیاسی را تبیین کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رعایت قواعد و قوانین داخلی توسط مسئولین و مردم، به ویژه، عملکرد مناسب دادگاه ها بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد نهادی پاسخگویان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Operations of Formal Organizations on Institutional Trust of Citizens (A Case study of Youths of Yasouj)

نویسنده [English]

  • Arman Heydari

چکیده [English]

Social trust has an important setting in modern era. Institutional trust as  one of the most important kinds of trust, means trusting to institutions and organizations that operate as lawmakers, law administrators, supervisors of law against lawbreakers, providers of people’s essential needs in all of contemporary societies. In this essay, the effect of quality of operations of these institutions has been investigated on youths, institutional trust of Yasouj city. The quantitative research method and questionnaire instrument have been used for doing and collecting necessary data, respectively. On the basis of research results, the appropriate function of courts has had the highest amount of positive and direct correlation with trust to political and nonpolitical institutions of society. Variables such as bound to obey law, feeling of increasing social crimes, popularity of nepotism and external media have negative and significant correlation with both two kinds of institutional trust. On the base of regression test results, the above variables could explain 42 and 21 percent of variance of trust to political and nonpolitical institutions, respectively (noticing 21 percent of the later related only to two variables of appropriate functions of courts and bound to obey law). It could be said that in spite of formal dialogues for attributing weakening of institutional trust to negative propagandas of western media, the results of this research show that abide of authorities and people by inner rules and law, especially appropriate function of courts, has the most positive impact on amount of the  respondents’ institutional trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " institutional trust"
  • " youths"
  • " masss media"
  • " yasouj"
  • " law breaking"