جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (SSI) - پرسش‌های متداول