اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

جامعه شناسی علم دانشیار دانشگاه مازندران

hjcatumz.ac.ir
01135302601

سردبیر

دکتر اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی انحرافات استاد دانشگاه مازندران

aliverdiniaatumz.ac.ir
01135302651

اعضای هیات تحریریه

دکتر حلیمه عنایت

جامعه شناسی خانواده استاد بخش جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

henayatatrose.shirazu.ac.ir

دکتر حسین بهروان

جامعه شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

behravanatum.ac.ir

دکتر مجید موحد مجد

جامعه شناسی دین استاد دانشگاه شیراز

mmovahedatrose.shirazu.ac.ir

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشیار دانشگاه فردوسی

noghaniatum.ac.ir

دکتر یعقوب فروتن

جمعیت شناسی اجتماعی دانشیار دانشگاه مازندران

y.foroutanatumz.ac.ir

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

مدیر اجرایی مجله

umz.ac.ir/
m-motlaghatumz.ac.ir
01135302603