مدیر مسئول


دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی دانشیار دانشگاه مازندران

جامعه شناسی علم

 • hjcumz.ac.ir
 • 01135302601

سردبیر


دکتر اکبر علیوردی نیا استاد دانشگاه مازندران

جامعه شناسی انحرافات

 • aliverdiniaumz.ac.ir
 • 01135302651

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین بهروان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

 • behravanum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر جانعلیزاده چوب بستی دانشیار دانشگاه مازندران

جامعه شناسی علم

 • hjcumz.ac.ir
 • 01135302601

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر علیوردی نیا استاد دانشگاه مازندران

جامعه شناسی انحرافات

 • aliverdiniaumz.ac.ir
 • 01135302651

اعضای هیات تحریریه


دکتر حلیمه عنایت University of Shiraz

جامعه شناسی خانواده

 • henayatrose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یعقوب فروتن دانشیار دانشگاه مازندران

جمعیت شناسی اجتماعی

 • y.foroutanumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید موحد مجد استاد دانشگاه شیراز

جامعه شناسی دین

 • mmovahedrose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی دانشیار دانشگاه فردوسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

 • noghanium.ac.ir

مدیر اجرایی


سید محمد رستمکلایی مطلق مدیر اجرایی مجله