راهنمای تنظیم مقالات

الف) قواعد کلی

به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و صفحه آرایی مقالات از کلیه محققینی که مایل به ارسال مقالات جهت بررسی و چاپ در دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی هستند، دعوت و تقاضا می شود به نکات زیر توجه کافی مبذول فرمایند:

 • این نشریه مقالات متناسب با خط مشی فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی را بررسی و چاپ می نماید.
 • از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی مجله پذیرفته می­ شوند، ضروری است نویسندگان ارجمند ابتدا به­ عنوان کاربر در پایگاه مجله ثبت نام نمایند. برای ارسال مقاله و پیگیری آن به آدرس (http://ssi.journals.umz.ac.ir)  مراجعه فرمایید.
 • مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده (گان) باشد؛ مقالات ترجمه­ ای پذیرفته نمی­شوند.
 • هنجارهای علمی و قواعد اخلاق حرفه ای در نگارش و ارسال مقالات مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.
 • مقالات ارسالی نباید همزمان به نشریه ی دیگری ارسال شده باشند.
 • مقالات ارسالی نباید در نشریه ی دیگری چاپ شده باشند.
 • مقالات لازم است از طریق سامانه مجله (http://ssi.journals.umz.ac.ir) در محیط Word تایپ گردد و با انتخاب (Word Document)  با فرمت (docx.*) ضبط (Save) شود و در دو فایل با نام و بدون نام نویسنده (گان) ارسال شوند.
 • هیات تحریریه این نشریه در ویراستاری، تنظیم و تلخیص مطالب مقالات واصله آزاد است.
 • بایستی ساختار مقاله شامل این عناصر باشد:  چکیده (فارسی و انگلیسی)، 1- مقدمه و بیان مساله (تعریف موضوع، طرح مساله و بیان اهداف)، 2- پیشینه پژوهش، 3- روش تحقیق(الگوی بررسی، تعریف مفاهیم، نمونه گیری، فنون گردآوری و تحلیل داده ها، یافته ها و تحلیل و تفسیر آنها)، 4-یافته های پژوهش، 5-بحث و نتیجه گیری و منابع. 
 • در صورت لزوم می توانید ذیل عناوین اصلی فوق الذکر، از عناوین و شماره های فرعی استفاده نمایید. مثلاً 2- پیشینه پژوهش،  --1-2- پژوهش های تجربی،  2-2- چهارچوب نظری.
 • در صفحه ی جلد (عنوان)، عنوان مقاله و نام  و نام خانوادگی نویسندگان مقاله به همراه مشخصات آنها آورده شود.
 •  در زیرنویس صفحه جلد، مشخصات نویسندگان شامل: "مرتبه علمی، رشته تحصیلی، موسسه یا محل خدمت یا تحصیل" (هم فارسی و هم انگلیسی)، و ایمیل می باشد.
 • فردی که نویسنده مسئول است، لازم است عبارت (نویسنده مسئول) در داخل پرانتز در قسمت مشخصات نویسندگان در زیرنویس صفحه جلد آورده شود.
 • مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری و با قلم (12 B Nazanin ) که فاصله سطرها 1 سانتیمتر باشد، نوشته و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های اساسی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.
 • مقاله حد اکثر در 9000 کلمه تنظیم شود (بدون احتساب چکیده و فهرست منابع). 
 • ارجاعات لاتین درون متن به زبان فارسی باشد  و معادل لاتین آن صرفا برای اولین بار بصورت زیر نویس آورده شود.
 • معادل های لاتین، اصطلاحات مهم و اساسی بصورت زیرنویس آورده شود.
 • زیر نویس ها با قلم 10 B Nazanin در فارسی (از راست به چپ) و قلم9    Times New Roman در انگلیسی (از چپ به راست) با فاصله سطر 1 سانتیمتر نوشته شود.
 • مقالات در محیط (Word) و حاشیه ی (Margins) از بالا (3 cm) و پایین (8.19 cm) و چپ  و راست (4.5 cm) و اندازه صفحه (paper size) A4 تایپ گردد.
 • تورفتگی اولین سطر از هر پاراگراف0.5   (cm) باشد.
 • چکیده فارسی  با قلم 11 B Nazanin و انگلیسی با قلم   Times New Roman 10  هر کدام  ین حداقل 150 و حداکثر 200 کلمه)، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (بین حداقل 3 و حداکثر 5 واژه ) و با استفاده از نقطه ویرگول از یکدیگر متمایز و ارائه شود.
 • عنوان جدول در قسمت بالای آن و عنوان شکل و نمودار در قسمت پایین آنها  و به صورت وسط چین قرار گیرد، به آنها شماره  داده شود و با قلم 11 پرشده (Bold) نوشته شوند.

مثال: جدول 1: توزیع آزمودنی ها برحسب دوره تحصیلی  نمودار 5: ترتیب تولد نخبگان علمی در چند کشور جهان

 • مفاهیم و متغیرهای بخش افقی داخل جدول و نمودار با قلم 10 و به صورت پرشده نوشته شود.
 •  مفاهیم و متغیرهای بخش عمودی داخل جدول و نمودار با قلم 10 و به صورت غیر پرشده نوشته شود.
 • اعداد جدول و نمودار با قلم 9 و به شکل غیر پرشده (عادی) نوشته شود.
 • اعشار به صورت ممیز / (مثل 23/25) نوشته شود.
 • در صورت نیاز به زیر نویس در جدول و یا نمودار، پانوشت های زیر جدول و یا نمودار با قلم 9 نوشته شود.
 • به تناسب زبان نوشتاری، منابع بخش پایانی مقاله به فارسی و یا انگلیسی شماره گذاری شوند.   
 • شیوه ی استناد دهی در متن و  بخش منابع مطابق با رعایت قواعد بیان شده در بخش های ب و ج  باشد که در زیر آمده است؛

 ب) قواعد استناد دهی در متن

 • برای استناد دهی درون متنی به یک کتاب، یا مقاله مجله یا پایان نامه یا طرح پژوهشی با یک نویسنده به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، فاصله سال انتشار، دو نقطه و فاصله و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر می شود. دو مثال: (چلبی، 1372: 18) و (چلبی ، 1372: 18-16).
 • در استناد دهی درون متنی اگر اثر متعلق به دو یا سه یا چهار یا پنج نفر باشد، نام هر دو یا سه یا چهار یا پنج نفر (البته با توجه به بند بعدی) آورده ی شود؛ مثال دو نویسنده: (آزاد ارمکی و غفاری، 1391)؛
 • در استناد دهی درون متنی اگر تعداد مؤلفان سه یا بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می‌شود. مثال: (حسینی و دیگران، 1388: 34-33).
 • در صورتی که صاحب اثر ارگان دولتی یا سازمان باشد، نام آن ارگان یا سازمان به جای نویسنده آورده می شود (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1393).
 • در استناد دهی درون متنی به منابعی که صرفا از اینترنت بازیابی می شوند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ انتشار اثر کفایت می کند. مانند (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1395). چنانچه تاریخ انتشار در اثر اینترنتی وجود نداشت از "بی تا" استفاده می شود: مانند (فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، بی تا).
 • در استناد دهی درون متنی اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند. مانند (توسلی، 1390؛ سراج زاده، 1391؛ طالبان، 1392).
 • در استناد دهی درون متنی اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سال‌ها با نقطه ویرگول از هم متمایز می‌شوند، مانند: (قانعی راد، الف1391؛67؛ ب1391:25؛ 1392؛ 1393).
 • در استناد دهی درون متنی برای کتابهایی که به فارسی ترجمه شده اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی شود و فقط نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر ترجمه شده در داخل کشور خواهد آمد. مثلا کتاب مولر، شوسلر و کاستنر در سال 1996 چاپ شد اما در سال 1387 توسط هوشنگ نایبی ترجمه و چاپ شده است، روش استناد دهی درون متن به این صورت خواهد بود: ( مولر، شوسلر و کاستنر، 1387).
 • اگر به یک منبع چند بار به طور متوالی استناد داده می‌شود، لازم است بار اول نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و  بارهای بعد از عبارت "همان" استفاده شود.        مثال: (همان، ۴۵:۱۳۹۲)
 • اگر نویسنده (گان) افراد نباشند و سازمان یا ارگانی نویسنده و صاحب اثر باشد، در متن و بخش فهرست منابع به جای نام نویسنده (گان)، نام سازمان آورده می شود.
 • اگر نام سازمان یا ارگان دارای عنوان اختصاری باشد، در استناد دهی درون متنی برای اولین بار نام کامل آن آورده می شود و در دفعات بعد نام اختصاری آن آورده خواهد شد. مثال:

              اولین بار: (American Psychological Association, 2010, p. 19)

             دومین یا چندمین بار: (APA, 2010, 110-112 ) یا (انجمن جامعه شناسی ایران، 1392: 2) (ا ج ا: 1392: 2).

 • در استناد دهی درون متنی اگر خواسته شود به متنی و یا ایده ای ارجاع دهید که شما خودتان به آن منبع اصلی دسترسی ندارید و آن را نخوانده اید اما  محقق دیگری آن را در نوشتار خویش آورده است و شما آن متن و یا ایده را در اثر او دیده و مطالعه نموده اید، در چنین صورتی، لازم است به منبع اصلی در متن اشاره نمایید اما در استناد دهی (چه در متن و چه در بخش فهرست منابع) به منبع دوم ارجاع بدهید.
 • اگر نویسنده یا صاحب اثری دارای چند منبع در یک سال باشد، برای ارجاع دهی به آثار او در چنین مواقعی بدنبال سال انتشار از حروف (a, b, c, d, به صورت زیر متن) در استناد دهی درون متنی و نیز بخش منابع فارسی و انگلیسی استفاده می شود (مثال به فارسی: حسینی، الف۱۳۹۲؛ حسینی، ب۱۳۹۲؛ حسینی، ج۱۳۹۲) یا به انگلیسی: (Cao, 2012a; Cao, 2012b; Cao, 2012c).  در بخش فهرست منابع سال به همراه حروف در داخل پرانتز گذاشته می شود؛
 • مثال فارسی : (الف ۱۳۹۲)       مثال انگلیسی (2012a) .
 • در استناد دهی درون متنی به قرآن کریم به این صورت ارجاع داده می شود به فارسی: (قرآن: 3:5-4) و به انگلیسی: (Qur'an 5:3-4) که درآن عدد 5 به سوره و 4-3 نیز به شماره آیه ها اشاره دارند.
 • در استفاده از علائم نقطه، ویرگول و دو نقطه و نیز فرمت ایتالیک دقت کافی مبذول گردد.
 • در استناد دهی درون متنی اگر ایده ای از دیگری گرفته شود یا متن اصلی دیگر محقق (محققان) خلاصه شود، در چنین صورتی APA  نویسنده را مخیر کرده است که شماره صفحه ی متن اصلی را بعد از نام نویسنده و سال انتشار اثر بیاورد یا نیاورد، اما ترجیح و توصیه ی APA برآوردن شماره صفحه است. مثال:

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time learners.APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, p. 199).

 • در استناد دهی درون متنی و نقل و قول مستقیم، اگر تعداد کلمات کمتر از 40 کلمه باشد، نقل و قول لازم است در درون متن و پاراگراف اصلی بین گیومه قرار گیرد و صفحه  ی منبع ارجاعی نیز قید شود. مثال:

"In the United States, the American Cancer Society (2007) estimated that about 1 million cases of NMSC and 59,940 cases of melanoma would be diagnosed in 2007, with melanoma resulting in 8,110 deaths" (Miller et al., 2009, p. 209).

 • در نقل و قول مستقیم، اگر تعداد کلمات 40 کلمه یا بیشتر از آن باشد، لازم است آن متن در زیر آن متن اصلی با حاشیه ای متفاوت از سمت های چپ و راست قرار گیرد (فرورفتگی اولین خط پاراگراف مستقل از سمت های چپ و راست 11 سانتیمتر پیشنهاد می شود؛ مثل نمونه زیر) و بعد از اتمام جملات در داخل پرانتز صفحه ی نقل و قول بیاید. مثال:

:Jones's (1998) study found the following

Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time citing sources. This difficulty could be attributed to the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. (p. 199)

 در مورد نحوه ی ارجاع به فارسی، جهت هماهنگی در نحوه ی ارجاعات لازم است بعد از سال انتشار، دو نقطه آمده و بعد شماره صفحه ذکر شود؛ مثال (میلر و دیگران، 2009: 209).

 • در نقل و قول مستقیم اگر حرف یا حروف و یا کلمه یا کلماتی توسط نویسنده به متن اصلی اضافه شود، لازم است داخل کروشه بیاید. مثال:

"They are studying, from an evolutionary perspective, to what extent [children's] play is a luxury that can be dispensed with when there are too many other com-peting claims on the growing brain (Henig, 2008, p. 40).

 • در نقل و قول مستقیم چنانچه بخشی از متن اصلی بخواهد حذف شود لازم است با قرار دادن سه نقطه در داخل پرانتز (...) به این نکته اشاره شود. آوردن (...) در اول و آخر نقل و قول صحیح نیست مگر اینکه نویسنده نیاز داشته باشد که تأکید نماید که نقل و قول از وسط جمله آغاز می شود یا پایان می یابد.
 • اگر در نقل و قول مستقیم خواسته شود بر کلمه یا کلماتی تأکید شود لازم است فقط آن کلمه یا کلمات ایتالیک شود و بلافاصله بعد از آن در داخل پرانتز (تاکید اضافه شد) نوشته و آورده شود. مثال:

:Miele (1993) found the followi

The "placebo effect1" which had been verified in previous studies, disappeared when behaviors were studied in this manner. Furthermore, the behaviors were never exhibited again (emphasis added), even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studies (e.g., Abdullah, 1984; Fox1 1979) were clearly premature in attributing the results to a placebo effect. (p. 276)

 ج) قواعد استناد دهی در بخش فهرست منابع

 • دقت های کافی مبذول شود تا تمام منابعی که در درون متن به آنها ارجاع داده شدند، در بخش فهرست منابع آورده شوند.
 • نام منابع اعم از کتاب، مجله و سایر منابع کامل آورده شود و از آوردن عنوان های کوتاه شده پرهیز شود.
 • کلمات اصلی در نام مجله با حروف بزرگ و ایتالیک نوشته شود. مثال: (Journal of Social psychology).
 • فقط حرف اول در عنوان کتاب یا مقاله یا هر منبع دیگر با حروف بزرگ آورده شود. مثال: (Research in social sciences).
 • در فهرست منابع نام به ترتیب حروف الفبا براساس نام خانوادگی اولین نویسنده یا صاحب اثر تنظیم گردد.
 • در فهرست منابع، اول منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی آورده شود.
 • در مرجع نویسی کلیه منابع (اعم از کتاب، مجله، فصلی از کتاب، مقاله در مجموعه مقالات و غیره) بین نام نویسنده ها از نقطه ویرگول(؛) و در انگلیسی بعد از آخرین نویسنده یا صاحب اثر از نقطه استفاده می شود و در فارسی نام کوچک بطور کامل نوشته شود.
 • اگر اثری دارای بیش از شش نویسنده یا صاحب اثر باشد، نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی و نام کوچک در فارسی آورده می شود و بعد از نفر ششم، سه نقطه ... و بعد از آن نام آخرین نفر آورده می شود.

مثال انگلیسی:

 • .(Gilbert, D. G., Mcclernon, J. F., Rabinovich, N. F., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G, … Botros, N. (2004

مثال فارسی:

 کتاب – تألیف: نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه و فاصله) عنوان کتاب (به ایتالیک) و شماره چاپ (البته اگر چاپ اول نباشد) داخل پرانتز (نقطه و فاصله) محل انتشار(:) و یک فاصله ناشر (نقطه) مثال ها.

عبدالهی، محمد (1388). روش های پژوهش در علوم اجتماعی: فرایند نظری و عملی تحقیق. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

چلبی، مسعود (1389). جامعه شناسی نظم – تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی (چاپ پنجم). تهران: نشر نی.

.Bourdieu, P. & Wacqant, L. J. D. (1992). Invitation to reflexive sociology. Cambridge: Polity Press

 • کتاب دارای دو تا شش مؤلف (بین دو تا شش مؤلف نحوه تنظیم یکسان است؛ بطوری که بین مولفین با نقطه ویرگول(؛) از هم جدا شده و قبل از نفر آخر در فارسی حرف " و "  و در انگلیسی از (&) استفاده می شود.

 مثال فارسی و انگلیسی:

 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ هشتم). تهران: انتشارات آگاه.

.Diener, E. & Crandall, R. (1978). Ethics in social and behavioral research. Chicago: University of Chicago Pres

 • اگر کتاب چاپ اول نباشد (دارای چاپ دوم یا سوم یا بیشتر باشد)، درآن صورت بعد از عنوان کتاب و در داخل پرانتز شماره چاپ آن آورده می شود. مثال:

.Coleman, J. S. (Ed.). (1991). Social theory for a changing society (3th ed.). Oxford: Westview Press

 • اگر کتاب دارای دو یا چند جلد باشد (مثلا دو جلد باشد) بعد از عنوان کتاب در داخل پرانتز (جلد. 2-1 Vols. 1-2) آورده می شود. مثال:

.Popper, R. K. (1966). Open society and its enemies (Vols. 1-2). United Kingdom, York: Routledge

 • کتاب مرجع؛ مثال:

.VandenBos, G. H. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association

 • کتاب – ترجمه:  نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک به اختصار (نقطه و فاصله) سال انتشار (نقطه و فاصله) عنوان کتاب به ایتالیک(نقطه و فاصله) نام و نام  خانوادگی مترجم (نقطه و فاصله) شماره چاپ در صورتی که چند چاپ داشته باشد و چاپ اول نباشد (نقطه و فاصله) محل انتشار(:) و یک فاصله ناشر (نقطه) سال اصلی اثر چاپ شده در داخل پرانتز (نقطه) 
 • مثال:

مولر، جی. اچ.، شوسلر، کی. اف. و کاستنر، اچ. ال. (1378). استدلال آماری در جامعه شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی. (سال اصلی اثر چاپ شده 1996).

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work published 1814).

 کتاب –  فصلی از کتاب: نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) (سال انتشار) (نقطه و فاصله) عنوان فصل کتاب (نقطه و فاصله) در حرف اول نام ویراستار (نقطه و فاصله) نام خانوادگی ویراستار (ویرایش با نقطه) (ویرگول) عنوان کتاب (نقطه و فاصله) (ص ص. .. - ..) (نقطه و فاصله) محل نشر: ناشر. دو مثال:

Bourdieu, p. (1973). Cultural reproduction and social reproduction. In: R. Brown (Ed.), Knowledge, education, and cultural change: papers in the Sociology of Education. (pp. 71-112). London: Tavistock.

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (17—43). New York, NY: Guilford Press.

 • کتاب - نسخه ی اصلاح شده: نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه و فاصله) عنوان کتاب (نقطه و فاصله) شماره ویراست (نقطه و فاصله) محل انتشار(:) و یک فاصله ناشر (نقطه). مثال:

مرادی، نورالله (1383). مرجع شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران: سمت.

 • اگر در مثال بالا کتاب مذکور در ویراست دوم خود چندین بار چاپ شده باشد (مثلا چاپ هفتم)، در آن صورت شماره چاپ آن بلافاصله بعد از عنوان و داخل پرانتز آورده می شود.
 • مثال مورد مفروض: مرادی، نورالله ( 1383). مرجع شناسی عمومی (چاپ هفتم). ویراست دوم. تهران: سمت.
 • کتاب ویراستاری شده:  نام خانوادگی ویراستار (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) داخل پرانتز (ویراستار)  سال انتشار (نقطه و فاصله) عنوان کتاب (نقطه و فاصله) شماره چاپ بلافاصله بعد از عنوان و داخل پرانتز (نقطه و فاصله) محل انتشار(:) و یک فاصله ناشر (نقطه)

.Coleman, J. S. (Ed.). (1991). Social theory for a changing society (3th ed.). Oxford: Westview Press

 • کتاب مجموعه مقالات کنفرانس - مقالهنام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) (سال انتشار) (نقطه و فاصله) عنوان مقاله (نقطه و فاصله) در مجموعه مقالات (عنوان مجموعه مقالات به ایتالیک) (شماره جلد: .. - ..) (نقطه و فاصله) محل نشر: ناشر.

مثال:

جانعلیزاده چوب بستی، حیدر؛ امری، فضه و محمدی، آرزو (1387). بررسی وضعیت سلامت عمومیِ دانشجویان "شاهد و ایثارگر" و "عادی" دانشگاه مازندران و سطح برخورداری آن ها از حمایتِ اجتماعی ادراک شده. در مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت؛ فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست (جلد اول: 530-5011). بابلسر: دانشگاه مازندران.

Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In: The Corisini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NU: Wiley.

 • کتاب  صرفا الکترونیکی آنلاین: مثال:

Morem, S. (2005). 101 tips for graduates. Retrieved from http://www.infobasepublishing.com

O'Keefe, E. (n. d.[1]). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from http://www.onlineorinals.com/showitem.asp?itemID=135

 • کتاب چاپی که آنلاین دستیابی شده است: مثال:

Catton, B. (2005). The Civil War. Boston: Houghton Mifflin. Retrieved from http://www.books.google.com

 • مقاله در مجله با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه و فاصله) عنوان مقاله (نقطه و فاصله) عنوان مجله به صورت ایتالیک (ویرگول و فاصله) دوره انتشار(شماره مجله) ویرگول و فاصله و صفحه شروع با تیره و صفحه آخر مقاله، نقطه. مثال فارسی: تقوی، عابد. (1389). بازتاب تحولات اجتماعی در ساختار فضایی شهر قدیم گرگان در دوران اسلامی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4(3)، 20-6.

.Cao, C. (1999). Social origins of the Chinese scientific elite. China Quarterly, 160, 992 – 101

 • مقاله در مجله با دو نویسنده:

مثال فارسی: کوثری، مسعود و خیرخواه، طاهره (1387). تحلیل محتوای پیام های کوتاه دانشجویان دانشگاه های تهران. تحقیقات فرهنگی ایران، 1(2)، 78-57.

Cao, C. & Suttmeier, R. P. (2001). China’s new scientific elite: distinguished young scientists, the research environment and hops for Chinese science. China Quarterly, 168, 960-984.

 • مقاله در مجله با بیش از دو نویسنده:

مثال فارسی: شجاعی زند، علیرضا؛ طالبان، محمدرضا و صنعتی شرقی، نادر (1389). بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تاکید نقش عوامل زمینه ای (مطالعه بین ملتی). مسائل اجتماعی ایران، 1(1)، 160-133.

Keith, B., Layne, J. S., Babchuk, N. & Johnson, K. (2002). The context of scientific achievement: sex status, organizational environments, and the timing of publication on scholarship outcomes. Social Forces, 80(4), 1253 - 1282.

 • مقاله در مجله با بیش از هفت نویسنده و دارای شناسه دیجیتالی: مثال:

Gilbert, D. G., Mcclernon, J. F., Rabinovich, N. F., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G, … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activa-tion and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 Al allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249—267. doi:l0.1080/l 462220041 0001 676305

 • مرجع نویسی مقاله  مجله دارای شناسه دیجیتالی(Digital Objective Identifier; DOI)؛ مثال:

Herbst-Damm, K. L., & Kuhk, J. A. (2005). Volunteer support marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229.doi:10.1037/0278-6233.24.2.225

 •  مرجع نویسی مقاله مجله بدون شناسه دیجیتالی(DOI)؛ دو مثال:

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem medi-ate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38—48. Retrieved from http://ojs.lib.swin,eduau/index.php/ejap

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigra-tion in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73—82.

 • مرجع نویسی در مقاله ی مجله دارای نسخه ی چاپی (در اصل) که از یک دیتابیس بدست آمده باشد؛ دو مثال:

Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spending. American Journal of Political Science38(2), 336-361. Retrieved from http://www.jstor.org.

Oakley, R. (2004). How the mind hurts and heals the body. American Psychologist, 12(1), 25-47. doi: 10.1037/0003-066X.59.1.29

 • ویژه نامه مجله یا بخش ویژه در یک مجله: مثال:

Haney, C., & Wiener, B. L. (Eds.). (2004). Capital punishment in the United States [Special issue]. Psychology, Public Policy and Law, 10(4)

Greenfield, R, & Yan, Z. (Eds.). (2006). Children1adolescents, and the Internet [Special section]. Developmental Psychology, 42, 391—458

 • مقاله در حال چاپ در مجله:

Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenornenological Research. Retrieved from http://cogprints.org/5780/l/ECSRARFO7.pdf

 •  استناددهی به یک مقاله که صرفا از وب سایت بدست آمده باشد؛ دو مثال:

Satalkar, B. (2010, July 15). Water aerobics. Retrieved from http://www.buzzle.com

Freidland, L. (2008, September 22). Top 10 natural and wildlife adventure travel trips. Retrieved from http://adventuretravel.about.com

 • مرجع نویسی مقاله در دائره المعارف: نام خانوادگی نویسنده (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی نقطه ویرگول (؛) و حرف اول نام کوچک در انگلیسی (نقطه و فاصله) سال انتشار در داخل پرانتز (نقطه و فاصله) عنوان مقاله (نقطه و فاصله) در نام دائره المعارف (نقطه و فاصله) شماره چاپ (نقطه و ویرگول) و شماره صفحه ها دراخل پرانتز محل نشر: نام ناشر مثال استناددهی به مقاله در دائره المعارف چاپ شده (دو مثال):

.McGhee, K., & McKay, G. (2007). Insects. In Encyclopedia of Animals. (pp. 170-171). Washington, DC: National Geographic Societ

Bunson, M. R. (2012). Historical overview. In Encyclopedia on Ancient Egypt. (3rd ed., pp. Xii-Xv). New York, NY: Infobase Publishing

 •  استناددهی به مقاله در دائره المعارف آنلاین؛ دو مثال:

McGhee, K., & McKay, G. (2007). Insects. In Encyclopedia of Animals. Retrieved from http://books.google.com

Bunson, M. R. (2012). Historical Overview. In Encyclopedia on Ancient Egypt. (3rd ed., pp. Xii-Xv). Retrieved from http://www.infobasepublishing.com/.

نکته: در مرجع نویسی مقاله در دائره المعارفی که دارای چند جلد باشد بعد از نام دائره المعارف در داخل پرانتز شماره جلد به صورت مثال زیر آورده می شود.

.Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica

 • پایان نامه؛ نام خانوادگی (ویرگول و فاصله) نام کوچک در فارسی (یا حرف اول نام کوچک نویسنده در انگلیسی و نقطه) (فاصله) (سال) (نقطه و فاصله) عنوان پایان نامه به ایتالیک (فاصله) (مشخص سازی تز  دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد و محل در داخل پرانتز) (نقطه) مثال:

Janalizadeh Choobbasti, H. (2005). Social capital and scientific eminence: An analytical synthesis (Doctoral dissertation, University of Bradford).

 مثال فارسی:

بهشتی، سید صمد (1392).  تبیین جامعه شناختی مصرف حامل های انرژی و ارائه الگوی بهینه مصرف (پایان نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان).

 

 •  مرجع نویسی پایان نامه برگرفته شده از وب؛ مثال:

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/

  مرجع نویسی پایان نامه برگرفته شده از دیتابیس؛ مثال

Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)

 • مرجع نویسی طرح پژوهشی یا گزارش تحقیقاتی و فنی (مرجع نویسی در این مورد مثل کتاب می باشد و فقط بعد از عنوان گزارش داخل پرانتز شماره گزارش به این صورت می آید (شماره طرح یا گزارش: Report N0:، محل طرح یا گزارش). مثال (مصنوعی): نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (13900). راه های افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه (شماره طرح پژوهشی. 01011، دانشگاه A،گروه(C .

نکته: اگر طرح یا گزارش تحقیقاتی از وب سایت مرکز یا سازمانی گرفته شود، به صورت مثال زیر استناد داده می شود:

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3,). Retrieved

from Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz

/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif

 

 

(Word Document (*.docx))