نمایه نمودن مقالات نشریه در Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=IMeMq7kAAAAJ&hl=en&authuser=1

مطالعه بیشتر

نمایه نمودن مقالات نشریه در LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/journal-of-sociology-of-social-institutions-ssi-15ba7a205/

مطالعه بیشتر

نمایه نمودن مقالات نشریه در Academia
https://umz.academia.edu/SociologyofSocialInstitutionsSSI

مطالعه بیشتر

نمایه نمودن نشریه در Academic Resource Index/Research Bib
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2383-0395

مطالعه بیشتر

استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب
نویسندگان گرامی لطفا توجه داشته باشند که مدیریت این نشریه بر اساس اطلاعیه دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت متبوع و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و نیز جلوگیری از انتشار تحقیقات تکراری، پیش از پذیرش نهایی و یا انتشار مقالات از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده خواهد نمود.

مطالعه بیشتر

امکان پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت سایت نشریه
با کمال خرسندی به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/10/06 پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه سایت نشریه امکان پذیر می باشد.

مطالعه بیشتر

حق‌الزحمه داوری
از کلیه داوران عزیز تقاضا می‌شود شناسه ORCID  خود را از سامانه مربوط اخذ و در پروفایل خود قراردهند. ضمن سپاس از همکاری داوران محترم تقاضا می‌شود جهت پرداخت حق الزحمه داوری صرفا شماره شبا یا شماره حساب بانک تجارت را در پروفایل خود قراردهند.

مطالعه بیشتر

شماره حساب برای هزینه داوری
نویسندگان گرامی   با توجه به نامه شماره 12139/ص97/36 مورخ 97/2/25 مدیر محترم مالی دانشگاه مبنی بر اعلام شماره حساب جهت هرگونه وجوه واریزی و درآمدی متمرکز به نام بانک مرکزی؛ بدین وسیله شماره حساب شبا 660100004001073903022968  نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشی و تحقیقاتی با شناسه پرداخت 30507395119500001400264888203 و ردیف درآمدی140107  جهت دریافت هزینه داوری و چاپ مقالات در نشریات اعلام می گردد. مقتضی است از این تاریخ، کلیه پرداختی های مربوط، با شماره شبا و شناسه پرداخت و ردیف درآمدی ذکر شده انجام گیرد.

مطالعه بیشتر