عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی  جامعه‌شناسی ایران

در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «دوفصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی» و انجمن علمی «جامعه شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.