گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در راستای تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید دانش در حیطه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، کمک به امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های مربوط به نهادهای اجتماعی در جامعه و کمک به ارتقای سطح دانش و تحلیل جامعه شناختی اندیشمندان، محققان، دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان به جامعه شناسیِ نهادهای اجتماعی.، دو فصلنامه ای را با عنوان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی با  کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این دو فصلنامه نشریه ای علمی است که در نظر دارد به انتشار مقالات نظری و تجربی معطوف به جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بپردازد