نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی،

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

رفتار زیست محیطی در جامعه ما با مشکلات جدی روبروست.زباله پراکنی بعنوان یکی از مسائل اجتماعی جدی در رفتار شهروندی در جامعه ایرانی می باشد. زباله پراکنی مصداقی از بی نظمی اجتماعیشهروندان، در حوزه شهروندی محیط زیست می باشد که در فضاهای شهری و عمومی موجب تشدید مسائل مربوط به زباله شده است. بدین منظور هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی رفتار زیست محیطی شهروندان با تاکید بر زباله پراکنی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی داخلی است که در تابستان 1393 وارد استان مازندران شده اند. حجم نمونه ی آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 385 نفر برآورد شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه به طور تصادفی در بین گردشگران کنار ساحل، پارک های جنگلی استان مازندران جمع آوری گردید. طبق یافته های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، رفتار زباله پراکنی گردشگران با عادت، گمنامی، فقدان امکانات، محیط کثیف،عدم آگاهی،ضعف کنترل هنجاری و بی مسئولیتی فرد رابطه ی مستقیم و معناداری دارد. سپس نتایج مدل آزمون نظری تحقیق بر اساس مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که شرایط محیطی تسهیل کننده  و شرایط هنجاری تسهیل کننده بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار زباله پراکنی گردشگران تاثیر دارد. عوامل ذکر شده در مجموع توانستند 35/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته(رفتار زباله پراکنی) را مورد تبیین قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathological analysis of citizens’ environmental behavior, emphasizing on littering among Tourists

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Firuzjaeyan 1
  • Fatemeh Gholamrezazadeh 2

1 دانشگاه مازندران

چکیده [English]

Environmental behavior confronts with serious problems in our society. The littering is one of serious social problems in citizens' behavior in Iranian society. Also Littering is evidence of citizens' social disorder in environmental citizenship that in public and urban areas have been exacerbated the problems of waste. This means that littering behaviors are more complex than might be expected. The main purpose of this study is Explain the littering problem, emphasizing on the environmental Facilitating conditions. The method of the research is survey and data is collected from 385 tourists of Mazandaran province by questionnaires with multi-stage cluster sampling. After gathering information, Research hypotheses were analyzed by using SPSS and Amos. The data present that % 50/4 respondents are female and %49/6 are male and the average age is 30 years. This study has shown that tourists littering scale is average level to upward. Pearson Correlation Analysis indicates significant relationship between facilitating conditions, the habits, anonymity, absence of services, lack of information, weak normative control and sense of irresponsibility with littering. These variables could explain 35 percent of dependent variable (littering) variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • environmental behavior
  • littering
  • Tourists