نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیت­های اجتماعی است، که در عین حال می‌تواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی نیز منجر شود، در سالهای اخیر یکی از مهمترین مسائل، در سیستم‌های اداری که توجه روانشناسان را به خود معطوف کرده است، بی­رمقی شغلی است. بنابراین، در تحقیق حاضر عوامل اجتماعی موثر در بی­رمقی کارکنان دانشگاه مازندران و آموزش و پرورش شهرستان بابلسر مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر در مجموع 248 پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه مازندران و آموزش و پرورش شهرستان بابلسر توزیع گردید. نتایج در مورد کارکنان دانشگاه مازندران نشان داد از بین 5 متغیر مستقل (استقلال شغلی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، نوع سازمان و حمایت اجتماعی همکاران) تنها 3 متغیر عدالت رویه­ای، نوع سازمان و حمایت اجتماعی همکاران بر روی بی­رمقی شغلی تأثیر دارند. در مورد کارکنان آموزش و پرورش تنها متغیر عدالت رویه­ای بر بی­رمقی شغلی تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون تی گروه های مستقل نشان داد هیچ تفاوتی میان زنان و مردان از نظر بی­رمقی شغلی وجود نداشت. نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد گروههایی که از نظر سطح تحصیلات و سوابق خدمت با یکدیگر متفاوت بودند، در متغیر بی­رمقی شغلی هیچ تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study of the Relationship between Social factors affecting Job burnout

نویسندگان [English]

  • Bizhan Zare 1
  • Seyedeh Nasibe Hashemi 2

چکیده [English]

Work is a very important livelihood source and obtaining social status, which can lead to dissatisfaction, physical and mental burnout forces. Burnout is one of the most important issues that have drawn the attention of psychologists into their administrative systems, in recent years. Therefore, in the present study; we examined the factors of job burnout. In this study a total of 248 questionnaires were distributed to Employees of the University of Mazandaran and Education office of Babolsar City. The independent variables in this research are job autonomy, distributive justice, procedural justice, organization type and social support of colleagues. The results showed that among the university staffs only three variables consist of procedural justice, organization type and social support, have significant effect on job burnout, and among Education office staffs, only the variable of procedural justice has an impact on job burnout. Also the results of T Test of independent group showed no difference between the two groups of men and women from job burnout point of view. The results of ANOVA showed there was no significant difference between the staffs of universities and education offices, and groups with different levels of education and years of service have no significant differences in burnout variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job burnout
  • perceived procedural justice
  • perceived distributive justice
  • co-worker support
  • organization type