نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

نوجوانی را می­توان مهمترین دوره ی زندگی هر فرد دانست که ویژگی­های رشدی آن می­تواند بر اختلالات روانی- رفتاری فرد در آینده اثر بگذارد. به دلیل آن که بخش وسیعی از ساختار جمعیتی ایران را نوجوانان و جوانان تشکیل می­دهند توجه به مسائل آنها حائز اهمیت است. از این رو این پژوهش به بررسی تأثیر اختلافات و درگیری­های درون نهاد خانواده و والدین بر سلامت روان نوجوانان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفر از دانش­آموزان دبیرستان­های شهر شیراز هستند که به صورت تصادفی چند مرحله­ایی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در این تحقیق پاسخگویان به پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد خانواده، رفتار والدین با فرزندان در خانه و خارج از خانه و تعارضات والدین بر سلامت روان فرزندان تأثیر دارد. در نهایت مدل تحقیق توانست 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adolescents' Problems and their Relationship with Family Institution: The Case Study of Parental Conflicts and Adolescents' Mental Health

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajenouri
  • Roudabe Dehqani

چکیده [English]

Young people constitute a substantial proportion of Iran’s population that echoes a greater importance of studies focusing on them. This also applies to this study, which is based on a survey conducted in Shiraz city. The research sample includes 600 high-school students who have been selected by the method of multistage random sampling. They have completed the General Health Questionnaire (GHQ) which contains 28 questions. The results of this study indicate that the students’ mental health is significantly affected by family income, parents’ behavior with them both inside and outside the home, and parental conflicts. In sum, the regression model of research could explain 41 percent of variation in the dependent variable of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family conflicts
  • Mental Health
  • Adolescents
  • Shiraz city