نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان میزان دین‌داری و احساس‌امنیت اجتماعی در میان ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهر کاشان است. چهارچوب نظری پژوهش، متکی بر تلفیقی از نظریات مکتب محیط اجتماعی فرهنگی، نظریه فضاهای قابل دفاع نیومن و نظریه آنومی دورکیم و برخی دیگر از نظریات مرتبط با حوزه موضوع می‌باشد. روش تحقیق، پیمایش بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه از طریق مصاحبه با 384 نفر از حاشیه‌نشینان شهرستان کاشان در سال 1394 جمع‌آوری شد. ارزیابی یافته‌ها در بعد توصیفی نشان دادند که میزان دینداری حجم نمونه مورد بررسی در سطح متوسط رو به بالا اما میزان احساس ‌امنیت اجتماعی آن‌ها در سطح بسیار پایین قرار دارد؛  به طوری که بالغ بر71% از افراد از احساس‌امنیت اجتماعی پایینی برخوردار بودند. نازل‌ترین سطوح احساس‌امنیت، مرتبط با احساس ‌امنیت شغلی و مالی بود. در بخش تحلیلی و استنباطی، آمار‌ها نشان دادند که رابطه مستقیم و معناداری میان میزان دینداری و احساس امنیت اجتماعی(389/0r=) وجود دارد: به هر اندازه که بر میزان دینداری افراد افزوده می‌گردد، از احساس‌امنیت اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شوند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که مجموع ابعاد دینداری، 23% از تغییرات متغیر احساس ‌امنیت را      می‌تواند تبیین کند. در بین ابعاد دینداری، بُعد اعتقادی بالاترین میزان تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institution of Religion and Security; Relationship between Religiosity and Sense of Social Security among the Residents of Peripheral Areas of Kashan City

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shateriyan 1
  • , Seyed saeed Hoseynizade Arani 2
  • Ayoub Sakhayi 1
  • Mohamad Reza Hoseyni 3

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between religiosity and the sense of social security. It employs a range of theories including socio-cultural environment theory, Durkheim's anomie theory, and Newman's defensible spaces theory. This study is based on a survey that includes a sample of 384 residents of peripheral areas of the city of Kashan. According to the descriptive findings of this study, the individuals included in the sample hold a relatively moderate level of religiosity and a very low level of security feeling. The lowest level of security feeling relates to occupational and financial aspects.
Also, the multivariate results show that the sense of social security is significantly associated with the level of religiosity: the higher the latter, the greater the former. According to the results of logistic regression analysis, the belief aspect of religiosity has the strongest effect on the sense of social security and religiosity as whole could explain 23 percent of the variations in the dependent variable of this research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of social security
  • religiosity
  • Peripheral Areas
  • Kashan City