نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 دانشگاه گلستان

چکیده

مشارکت اجتماعی یکی از نیازهای اصلی جامعه بشری در عصر حاضر است. چگونگی ساختار توزیع قدرت عامل مهمی در نحوه­ی مشارکت اعضای خانواده تلقی می‌گردد. هدف این پژوهش، شناخت رابطه­ی ساختار توزیع قدرت در خانواده با میزان مشارکت اجتماعی است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (76/0) مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق  شامل 963135 نفر از ساکنان بالای بیست سال شهرهای گرگان و گنبد در استان گلستان بود که حجم نمونه­ای به تعداد 368 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای توأم با روش تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شد. یافته­ها نشان ‌داد که میانگین تمایل به مشارکت اجتماعی عینی 402/3  از 5 یعنی بیش از حد متوسط و میانگین تمایل به مشارکت اجتماعی ذهنی 488/2  از 5 یعنی کم‌تر از حد متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که در خانواده های با ساختار متقارن (دموکراتیک) مشارکت اجتماعی در هر دو بُعد عینی و ذهنی، رابطه مثبت معنی داری دارد در حالیکه در خانواده های با ساختار قدرت نامتقارن (استبدادی) مشارکت اجتماعی در هر دو بُعد عینی و ذهنی رابطه منفی معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Structure of Power Distribution in Family and Social Participation (Case study of Golestan Province Residents)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abasi Asfajir 1
  • Gholam Reza Khoshfar 2
  • Masoume Shafayi 1

چکیده [English]

Social participation is one of the basic needs of contemporary human society. The social participation of family members depends on the structure of power distribution. This study aims to examine the association between social participation and structure of power distribution. It is based on a survey conducted in two major cities of Golestan Province (that is, Gorgan and Gonbad). The survey includes a sample of 368 persons who have been selected on the basis of stratified random and multi – level samplings.
The results of this study indicate that the averages for objective social participation and subjective social participation are 3.402 and 2.488 (out of 5.000), respectively. The results also show that both objective and subjective social participations are positively and significantly affected by democratic structure of power distribution. In contrast, non-democratic structure of power distribution plays a significantly negative role in both objective and subjective social participations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure of power
  • Family
  • Social participation
  • Golestan province