نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

مسایل زیست ‌محیطی در دوران معاصر چنان همه‌جایی شده که در تمام فعالیت‌های انسانی نفوذ کرده و حتی سازمان‌های دولتی و بین‌المللی را درگیر کرده است و به‌نوعی در جستجوی راه‌حل‌هایی برای این بحران جهانی‌اند. اما در کنار این توجهات،برخی از رشته های آکادمیک از جمله مردم شناسی به مواردی چون: 1_ روابط میان گروه‌های محلی- بومی و محیط‌های شان 2 _شیوه‌هایی که درآن این گروه ها، محیط‌شان را درک می کردند یا اکنون درک می‌کنندو3_ چگونگی تعامل‌‌ با محیط زیست‌شان مورد توجه قرار می دهند. اهمیت مطالعه ی فرهنگ به عنوان یک سیستم تطابقی و تعاملی با محیط زیست در مطالعات بسیاری از محققین مورد توجه بوده است.همه فرهنگ ها و جوامع بشری دارای یک محیط زیست فرهنگی و یک محیط زیست بیولوژیکی هستند. در درون این زیست محیط ها عناصر درونی در فرایند تاریخی با یکدیگر مرتبط و پیوند دارند. بخصوص این پیوند را می توان بین انسان و فرهنگ و زیست بوم مشاهده کرد. اختلال در این تعامل امروزه بحث های زیادی را در محافل سیاسی و آکادمیک منجر شده است. برخی از جوامع محلی با این که از این بحث ها و چالشها از منابع رسانه ای مطلع می شوند اما همچنان احساس خطری که گسست فرهنگ محلی و زیست بوم می تواند داشته باشد بدان اهمیت نمی دهند. استان مازندران یکی از مناطق زیست بومی است که مناسبات فرهنگ و زیست بوم و انسان در تعامل با یکدیگر در فرایند زمانی طولانی شکل یافته است. اما تحولات در سبک و شیوه زندگی در دهه های اخیر به شدت بر پیوند ها و تعاملات تاثیر گذاشته است. مقاله حاضر با توجه به رویکرد تئوری فرهنگی تحلیلی خواهد بود بر گسست فرهنگ بومی و زیست بوم در استان مازندران که به سطحی  از خطر برای افراد بومی نرسیده است. مدل گرید_گروپ مری داگلاس می تواند دلایل فقدان احساس خطر که منجر به گسست فرهنگ بومی و زیست بوم گردیده را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on Disconnectedness of Local Culture and Environment in Mazandaran Province: Using Grid- Group Model

نویسنده [English]

  • Seyed Qasem Hasani

چکیده [English]

Contemporary environmental problems have penetrated all human activities. This has led to the involvement of a both national states and international agencies in order to resolve the problems. To approach this key goal, the following issues also need to be taken into account: a strong focus on locality and ecosystem, the relationship between indigenous-local communities and their environment, and the ways enabling them to perceive and to interact with their surrounding environment. There is a large body of literature in which culture has been considered both as an adaptive and interactive system with environment. Human societies hold both a cultural environment and a biological one. They, in turn, include internal components which are interlinked. This interlink is particularly observed between human beings, culture and environment. This article is based on a cultural approach in order to analyse the disconnectedness of local culture and ecosystem in Mazandaran Province. It employs the Grid- Group model based on cultural theory in order to approach the above research objectives.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local culture
  • ecosystem
  • cultural theory
  • Grid- Group model
  • cultural disconnectedness
  • Environment
  • human activity