نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

       امروزه مفهوم سبک زندگی به عنوان بیان روش زندگی مردم و الگوهای فرهنگی و رفتاری آحاد جامعه از مفاهیم اساسی علوم انسانی به ویژه روانشناسی و علوم اجتماعی به شمار می آید. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی زنان شهر اهواز است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان شهر اهواز بوده که تعداد 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده‌اند. برای سنجش از پرسشنامه استاندارد گلاک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرده‌ایم. یافته ها نشان می‌دهد که بین نمره ی کل دین‌داری، رابطه منفی و معنادار و نمره ی دینداری در ابعاد (اعتقادی، عاطفی) با ابعاد سبک زندگی (مدیریت بدن، مصرف فرهنگی، فعالیت های فراغت) رابطه مثبت وجود دارد. اما در بررسی رابطه بین بُعد پیامدی با مدیریت بدن و مصرف فرهنگی، رابطه معنادار دیده نشد. هم چنین بین بعد مناسکی با فعالیت های فراغت زنان رابطه معنادار مشاهده نگردید. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که بُعد اعتقادی دین‌داری، بیش ترین تاثیر را در تبیین سبک زندگی زنان شهر اهواز داشته است و در مجموع متغیرهای مستقل توانسته اند، 25/38 درصد تغییرات متغیر سبک زندگی را تبیین نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religiosity and Lifestyle: The Case Study of Women in Ahwaz City

نویسنده [English]

  • Mahmoud Yaqoubidoust

چکیده [English]

This study focuses on lifestyle that is identified as a key issue in contemporary literature particularly in psychology and social sciences. This study investigates the association between lifestyle and religiosity. The discussion of this article is based on a survey conducted in Ahvaz city and its sample includes 383 females who have been chosen on the basis of multi-stage cluster sampling method. This study examines religiosity both as whole and in terms of its two main dimensions (namely, belief and emotional). It also measures lifestyle with three major components including cultural consumption, body management, and leisure activities. 
Generally speaking, the research findings confirm a significantly positive relationship between lifestyle and religiosity (both as whole and in terms of its two main dimensions). However, detailed analysis show that leisure activities are not significantly associated with ceremonial dimension. Furthermore, the findings of the logistic regression analysis indicate that the belief dimension of religiosity holds the greatest effect on lifestyle. In sum, the independent variables of this study could explain 38/25 percent of variations in its dependent variable, that is, lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • religiosity
  • body management
  • cultural consumption
  • leisure activities